Handlingsplan for stor salamander

Denne handlingsplanen presenterte mål og tiltak for forvaltning av stor salamander Triturus cristatus i årene 2008 – 2012.

Hovedmålet med planen var å sikre levedyktige bestander av stor salamander. Foreslåtte tiltak omfattet kartlegging, overvåkning, sikring av levesteder mot ødeleggelse, restaurering av lokaliteter og informasjon og oppsyn. Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde koordinerende ansvar for denne handlingsplanen.

Med bakgrunn i det som ble oppnådd gjennom denne handlingsplanen har Fylkesmannen i Oslo og Akershus fått utarbeidet forslag til et nytt faggrunnlag med handlingsplan for arten og forslag til prioritering av arten nasjonalt. Denne vil komme på høring etter hvert som Miljødirektoratet har et ferdig utkast klart. Fylkesmannen har videre utarbeidet et nasjonalt overvåkingsprogram for storsalamander med oppstart sommeren 2013.


Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 1-2008
Språk:
NB

Publisert:
31.03.2008 00:00:00
Omfang:
36 sider
ISBN:
ISBN (trykt): 978-82-7072-745-2
            (pdf): 978-82-7072-746-9
ISSN (trykt): 0801-6119
            (pdf): 1890-761X

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker