Publikasjoner fra klif

Finn publikasjoner

Merk: Vi har for tiden tekniske problemer med publikasjonssøket. Vi anbefaler at du bruker det globale søket oppe til høyre på skjermen.

Her finner du alle publikasjonene som Miljødirektoratet har gitt ut. Du finner også gamle publikasjoner utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT). Alle publikasjoner kan lastes ned i PDF-versjon.

Språk:Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes: Annual report 2011

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA 3035 | Utgiver: NILU

30.06.13 Monitoring of greenhouse gasses and aerosols at Svalbard and Birkenes. Annual report 2011

Tilførselsprogrammet 2012 : Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Barentshavet og Lofotenområdet

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3042 | Utgiver: Klif

30.06.13 Denne rapporten beskriver beregninger av tilførsel av olje, miljøgifter og radioaktive stoffer fr...

Veileder. Beregning av skorsteinshøyde

Type: Veileder | Nummer: TA-3038 | Utgiver: NILU

29.06.13 NILU og Norsk energi har på oppdrag fra KLIF skrevet denne veilederen for bruk av modeller til...

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – vannkjemiske effekter 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3033 | Utgiver: NIVA

27.06.13 Rapporten presenterer resultater fra overvåking av vannkjemi i 2012 og trender over tid under...

Tilførselsprogrammet 2012 : Overvåking av havforsuring av norske farvann

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3043 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

25.06.13 Denne rapporten gjelder undersøkelser av havforsuring som er utført av IMR, NIVA og BCCR på oppdr...

Deklarasjonssystemet for farlig avfall - årsrapport 2012

Type: Oppdragsrapport | Nummer: TA-3044 | Utgiver:

24.06.13 Rapporten oppsummerer nøkkeltall og erfaringer fra driften i 2012. I tillegg gir rapporten oversi...

Miljøgifter i fisk og zooplankton i Mjøsa, 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3028 | Utgiver:

19.06.13 Konsentrasjonen av bromerte flammehemmere (PBDE, HBCDD), PCB, DDT med nebrytningsprodukter,...

Regelverksendringer som krever utvikling av nye miljøteknologier

Type: Oppdragsrapport | Nummer: TA-3024 | Utgiver:

11.06.13 Basert på resultater fra utredningsarbeid gjennomført på miljøteknologiområdet vet man at forvent...

Avfallssug – effekter på materialgjenvinning

Type: Rapport | Nummer: TA-3037 | Utgiver: Hjellnes Consult as

23.05.13 Foreliggende rapport presenterer erfaringer om materialgjenvinning ved bruk av avfallssuganlegg....

Miljøovervåking av sukkertare langs kysten – Sukkertareovervåkingsprogrammet. Årsrapport for 2012.

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3029 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Klima- og forurensningsdirektoratet

13.05.13 Årsrapporten fra Sukkertareovervåkingsprogrammet beskriver tilstanden til sukkertare og miljøstat...

Kostnadsvurderinger – nedgravde løsninger

Type: Rapport | Nummer: TA-3036 | Utgiver: Klif

04.05.13 Klif har fått i oppdrag fra Miljøverndepartementet å utrede forslag til mulig endring av...

Annexes to National Inventory Report

Type: Rapport | Nummer: TA-3031 | Utgiver: Klif

18.04.13 Vedlegg til National Inventory Report

National Inventory Report, Greenhouse Gas Emissions 1990-2011

Type: Rapport | Nummer: TA-3030 | Utgiver: Klif

18.04.13 Norges rapportering av utslipp av klimagasser for årene 1990-2011. Rapporten viser hvordan de uli...

Sukkertareovervåking – Datarapport 2012

Type: Overvåkingsrapport | Nummer: TA-3032 | Utgiver: Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Klima- og forurensningsdirektoratet

15.04.13 Datarapporten inneholder: Hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra januar til november 2012...

Refusjonsordningen for spillolje - Årsrapport 2012

Type: Rapport | Nummer: TA-3023 | Utgiver: COWI

10.04.13 Foreliggende rapport beskriver driften av refusjonsordningen for spillolje i 2012. Ordningen har...

Underlagsmateriell for tverrsektoriell biogass-strategi

Type: Rapport | Nummer: TA-3020 | Utgiver: Klif

10.04.13 Produksjon og anvendelse av biogass i Norge kan redusere utslipp av klimagasser i flere sektorer,...

Prioriterte miljøgifter: Nasjonale utslipp - status 2010

Type: Rapport | Nummer: TA-2981 | Utgiver: Klif

08.04.13 Rapporten inneholder oversikt over nasjonale utslippsmengder for prioriterte miljøgifter i 1995, ...

Kjemisk overflatebehandling

Type: Faktaark | Nummer: TA-3016 | Utgiver: Klif

15.03.13 Virksomheter med kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling bruker kjemikalier som er meget...

Regresjonsanalyse av klimagassutslipp fra godstransport

Type: Rapport | Nummer: TA-3027 | Utgiver: Klif

15.03.13 Følgende vedlegg er en presentasjon av analysearbeid gjennomført av Klif i forbindelse med...

Regresjonsanalyse av klimagassutslippene fra personbiler

Type: Rapport | Nummer: TA-3026 | Utgiver: Klif

15.03.13 Følgende vedlegg er en presentasjon av analysearbeid gjennomført av Klif i forbindelse med...