Veileder om overvåking av sigevann fra avfallsdeponier (PDF-fil på 430 kB)

Vann som siger gjennom et avfallsdeponi vil bli forurenset av stoffer som lekker fra avfallet i deponiet. Sigevann regnes derfor som en mulig kilde til spredning av miljøgifter og annen forurensning. Som et ledd i å nå målet om reduserte utslipp, vil avfallsdeponiene de kommende årene bli stilt overfor en rekke skjerpede krav som skal redusere faren for at deponiene forurenser jord, luft og vann. Også kravene til deponienes overvåking skal skjerpes. Veilederen skal bidra til at overvåkingen av sigevann blir enda bedre enn den er i dag. I veilederen legges det blant annet større vekt på å overvåke organiske miljøgifter enn det som har vært vanlig. Veilederen er rettet mot deponiansvarlige som skal utarbeide overvåkingsprogram for avfallsdeponier og for konsulenter som bistår deponiansvarlige med dette. Veilederen er også rettet mot forurensningsmyndigheten (SFT og fylkesmannen) som skal fastsette overvåkingsprogram i utslippstillatelser. SFT har utarbeidet veilederen med god bistand fra Jordforsk. Representanter fra blant annet fylkesmannens miljøvernavdeling, Norsk institutt for vannforskning, Norsk renholdsverksforening og AnalyCen har også vært involvert i arbeidet.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2077
Språk:
NB

Publisert:
18.03.2005 09:13:06
Forfatter:
Snilsberg, P., Nordal, Ola, Amundsen, Carl Einar, Haarstad, K., Hartnik, T., Mæhlum, T.
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
28s.
ISBN:
82-7655-244-7
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema