Økosystemtjenester i Nordsjøen – regulerende og støttende økosystemtjenester diskutert gjennom tre naturtyper

Tareskog og ålegrasenger produserer viktige økosystemtjenester, som f.eks. fotosyntese og binding av karbondioksid. Naturtypene har høy biologisk mangfold og opprettholder og vedlikeholder et rikt og robust næringsnett. Dette er leveområder og matfat for mange av våre kommersielle arter (f.eks. krabbe, torsk), toppredatorer som hval og sel, samt et rikt fugleliv.
I korte trekk kan truslene mot de tre naturtypene stortareskog, sukkertareskog og ålegrasenger som økosystem oppsummeres som økning i havtemperatur, eutrofi, forsuring av havet, sykdommer og endring i arter (inkl. introduserte arter og endring i mengde av allerede eksisterende arter). Av disse anses økning i eutrofi (økning i næringstilgang som gir økt vekst av mikroalger og ettårige trådalger), økt avrenning fra land (som følge av økt nedbør), økt havtemperatur og utbygging/mudring/dumping i kystsonen å være de største truslene.
Konsekvensene er tap av resiliens (evne til å reparere seg etter en belastning) og biodiversitet, samt forandring i artssammensetning. I ytterste konsekvens vil disse naturtypene bli borte og erstattet av andre samfunn med en annen, og muligens dårligere, økologisk funksjon, noe som igjen vil påvirke næringsnettet, naturtypenes evne til å regulere prosessene i havet og den marine naturens stabilitet (inkludert motstandsdyktighet mot introduserte arter). Et tap i mengden av disse naturtypene vil også redusere deres rolle i CO2-binding.
Negative effekter på naturtypene vil ha negative konsekvenser for hvilke økosystemtjenester disse vil bidra med. Ved redusert motstandskraft vil vi kunne få helt andre økosystemer, noe som vil kunne påvirke både mengden høstbare arter og forutsigbarheten i høstingsaktiviteten. Hvis vi passerer en terskel («tipping point») vil vi kunne få irreversibel (og uforutsigbare) endringer i økosystemtjenestene. Effekten av multiplestressfaktorer, dvs. at flere faktorer virker sammen, er ikke kjent. Men effektene vil potensielt kunne bli større sammen enn hvis de virker alene.
I følge «Millenium Ecosystem Assessment» er 60 % av verdens økosystemtjenester forringet pga. menneskelig aktivitet. I Norge har lignende beregninger ikke blitt gjort, men truede arter har blitt registrert, og sukkertareskog som naturtype er sårbar (VU) i Nordsjøen og sterkt truet (EN) i Skagerrak (Norsk rødliste for naturtyper 2011). Stortare og vanlig ålegras er ikke på denne rødlisten. Tiltak som reduserer eutrofi, hindrer etablering av introduserte arter og stopper forringelse av leveområdene til ålegras og tare er viktig for at disse naturtypene skal kunne fortsette å produsere økosystemtjenester som vi mennesker nyter godt av og som så langt også har vært helt gratis.


Type:
Annet
Nummer:
TA-2917
Språk:
NB

Publisert:
11.04.2012 00:00:00
Forfatter:
Trine Bekkby, Wenche Eikrem
Opphav:
NIVA
Omfang:
9 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema