Miljøovervåkning av sukkertare langs kysten. Sukkertareovervåkingsprogrammet 2009-2010.

Datarapporten inneholder: Hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra 2009 -2010 fra stasjoner i kystvannet mellom svenskegrensen og Sogn og Fjordane (2009) og Rogaland (2010), og fra Ferryboks-stasjoner i ytre Oslofjord og på Vestlandet (2009), Det er gjennomført 35 tokt til Torbjørnskjær, 35 tokt til Missingen, 22 tokt til Fanafjorden, 10 tokt til Bømlafjorden, 23 tokt til Sognefjorden og 13 tokt til Langesundsfjorden. FerryBox-tokt i Skagerrak og Vestlandet (2009), tas jevnt fordelt over året ca. 1-2 ganger i måneden. To overflatestasjoner – en i Jomfrulandsrennen (CTD + siktdyp og næringssalter) samt en utenfor langesund (CTD + siktdyp) prøvetas 1-2 ganger i måneden. Primærdataene er lagret i databaser på NIVA. Tabeller over registrert materiale innsamlet på prosjektets hardbunnstokt. Hardbunnsprogrammet omfattet hhv. 16 og 12 stasjoner i 2009 og 2010 på kyststrekningen Svenskegrensen til Sogn og Fjordane (2009) og Rogaland (2010). Hardbunnsundersøkelsene inkluderte: registrering av fastsittende algers og dyrs forekomst langs dykketransekt fra fjæresonen og ned til 30m dyp; måling av taretetthet, -alder og -størrelse; undervannsvideo/fotografering; måling av siktedyp, temperatur;. Primærdataene er lagret i databaser på NIVA.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2814
Språk:
NB

Publisert:
06.01.2012 00:00:00
Forfatter:
K.M. Norderhaug, A.B. Ledang, B. Bjerkeng, K. Sørensen, J.K. Gitmark, M.Walday og L. Tveiten, Niva. L. Naustvoll og F. Moy, HI
Opphav:
Niva
Omfang:
109 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori