Tilførselsprogrammet 2011. Overvåking av tilførsler og miljøtilstand i Norskehavet

Denne rapporten beskriver beregninger av tilførsel av olje, miljøgifter og radioaktive stoffer fra syv kilder til syv regioner i den norske delen av Norskehavet. 

Dataene fra de ulike kildene brukes til å beregne konsentrasjoner av miljøgifter i vannsøylen i hele det definerte området av Norskehavet (3 dimensjoner) og beregne transport av Hg, PCB153 og BaP inn og ut av hver av de syv regionene. Denne transportfluksen er stor sammenlignet med tilførslene og vil skiftevis være en netto kilde eller netto sluk til hver region. Hovedtrekkene er at tilførslene domineres av nedfall fra atmosfæren som balanseres av nedbrytning og sedimentering i vannsøylen pluss eksport/import fra tilstøtende havområder. Det er relativt liten tilførsel av miljøfarlige stoffer. Med få unntak gir tilførsel fra luft det største bidrag av kvikksølv, bly, kadmium, krom, arsen, PCB (PCB-153) og PAH (benzo[a]pyren) til alle regionene. Unntak gjelder bidrag fra land for krom i midt-Norge og bidrag fra havbunn for bly og krom fra mer sentrale deler av Norskehavet. Skipstrafikk dominerer mht. tilførsel av olje. Tilførsel fra luft gir det største bidraget av radionuklidene plutonium- 239+240 og strontium-90 i den østlige delen av Norskehavet. Ellers er Sellafield den dominerende kilden. Miljøgifter i sediment og torsk viste i hovedsak lave til moderate konsentrasjoner. Konsentrasjonen av radioaktive stoffer i vann, sediment og torsk var lave, og sammenlignbare med resultater fra andre undersøkelser i Norskehavet. Det er fortsatt store kunnskapsmangler og usikkerheter både i datagrunnlag og i estimatene av tilførsler. Det er spesielt viktig å få forbedrede tall for tilførsler til havområdene via luft og forbedring av de marine transport- og spredningsmodellene.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2935
Språk:
NB

Publisert:
06.07.2012 00:00:00
Opphav:
Klif
Omfang:
227 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori