Uhellsutslipp fra landanlegg ved Nordsjøen og Skagerrak – vurdering av miljørisiko

Denne rapporten redegjør kvalitativt for risiko for miljøkonsekvenser av mulige uhellshendelser ved fire utvalgte landbaserte industrianlegg: ExxonMobil raffineriet på Slagentangen, Statoil Mongstad raffineriet, GE Healthcare AS (kjemikaliebedriften Lindesnes fabrikker) og Preemraffs raffineri ved Lysekil i Sverige. Det ble først etablert en metodikk for å velge landbaserte anlegg og basert på informasjon fra anleggene ble det utarbeidet fire mulige scenarioer for uhellshendelser som kan gi konsekvenser for miljøet i Nordsjøen/Skagerrak. Miljørisiko er vurdert ut fra andelen av utslippet som når henholdsvis nærmiljøet og fjernmiljøet (via havstrømmen) og forventet påvirkning i naturmiljøet. Vurderingen av påvirkningen er basert på skaderelaterte akseptkriterier. Det er vist at de tre raffineriene har et potensial for akutte oljeforurensningshendelser som kan bidra til storulykke-risiko i forvaltningsplanområdet, og hvor konsekvensen for særlig verdifulle områder og andre marine naturressurser er identifisert som meget stor. Disse anleggene antas å gi et nokså representativt risikobilde av virksomheter som har potensiale for større akutte forurensningshendelser langs Nordsjø/Skagerrak-kysten.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2882
Språk:
NB

Publisert:
03.05.2012 00:00:00
Forfatter:
Lenes, Geir, Gunn Lise Haugstøl
Opphav:
Klima- og forurensningsdirektoratet
Omfang:
64 s
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema