Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 10: Utslipp fra krematorier

Til § 10-1 Formål 

Utslipp fra krematorier er hovedsakelig til luft. Utslippene kan inneholde organiske mikroforurensninger som sot, støv og tjærestoffer (PAH) på grunn av dårlig forbrenning og utslippene kan inneholde kvikksølv fra amalgam i tennene. Formålet med bestemmelsene er å minimalisere slike utslipp og derved bidra til bedre luftkvalitet i byer og tettsteder der krematoriene er lokalisert. 

Forskrifter til gravferdsloven, fastsatt av Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet stiller krav til materialet i kister og en del andre forhold som gjelder utførelsen av selve kremeringen. Disse kravene bidrar også til å redusere utslipp til luft og gjelder uavhengig av bestemmelsene i kapittel 10.

Til § 10-3 Definisjoner

Krematorier er delt i to kategorier, kategori I og kategori II, avhengig av antall kremasjoner. Kategori I omfatter krematorier med 200 eller flere kremasjoner årlig. Disse har størst forurensningspotensiale, og har derfor strengere krav til utslipp enn for krematorier i kategori II med under 200 kremasjoner årlig.

I tilfeller der det i dag gjennomføres i underkant av 200 kremasjoner årlig, og hvor man i årene framover kan regne med en økning, bør ansvarlig for krematoriet vurdere å følge kravene i kategori I.

Til § 10-4 Registrering

Ansvarlig for krematoriet skal sende en melding til forurensningsmyndigheten med opplysninger om krematoriet. Som et minstekrav skal meldingen gi opplysninger om følgende:

  • Krematoriets navn, adresse, telefonnummer o.l 
  • Ansvarlig eier og ansvarlig for drift av anlegget slik at det går klart fram hvem som er ansvarlig for krematoriet i følge forskriften her 
  • Antall kremasjoner pr. år 
  • Beskrivelse av ovnsteknologi og renseanlegg samt tidspunkt for installering 
  • Beskrivelse av status for anlegget mht forbrennnings- og utslippsmessige forhold 
  • Eventuelle planer for opprusting av anlegget eller installering av renseanlegg 
  • Andre forhold som kan være relevante mht forurensning fra krematoriet

Det kreves ikke utslippsmålinger i forbindelse med registreringen.

Til § 10-5 Utslipp til luft

Kategori II - krematoriene, som er de mindre krematoriene, vil til sammen ha lavere utslipp en kategori I og har derfor lempeligere krav til støvkonsentrasjoner i utslippet enn kategori I - krematoriene. Kategori II - krematoriene har av samme hensyn ikke krav som gjelder kvikksølvutslipp. Alle krematoriene har samme krav til CO for å sikre lave konsentrasjoner av organiske mikroforurensninger i utslippene.

Til § 10-6 Forbrenningstekniske krav

Temperaturkravet i første ledd gjelder etter innsetting av kiste. Ovnen skal for øvrig være konstruert slik at forbrenningsprosessen blir optimal i hele kremerings-syklusen. Dette sikres bl.a. ved at grenseverdiene for CO, røykgassens oppholdstid og temperaturen i etterbrennkammeret overholdes. Etterbrennkammeret er den del av forbrenningsvolumet som ligger etter siste tilførsel av forbrenningsluft.

Dersom krematoriet har flere enn én ovn skal kravene oppfylles for hver av ovnene til enhver tid.

Til § 10-7 Skorsteinsforhold

Krav til skorsteinshøyde og røykgasshastighet er minstekrav for å hindre turbulens og nedfall av røykgassene i området rundt krematoriet. Dersom det likevel skulle oppstå ugunstige forhold i nærområdet, kan forurensningsmyndigheten kreve nærmere undersøkelser og eventuelt stille strengere krav til skorsteinshøyde i det enkelte tilfelle, jf forurensningslovens §§ 51 og 7 fjerde ledd.

Til § 10-8 Utslipp til vann

For krematorier med våt renseteknologi skal kvikksølv felles ut eller på annen måte fjernes fra vaskevannet slik at kvikksølvinnholdet kommer under 2,0 µg Hg/liter. Anleggsansvarlig må kunne dokumentere hvordan kvikksølvet fjernes ved det enkelte anlegg. Fortynning av vaskevannet for å omgå kravene er ikke tillatt.

Utslipp til vann gjelder utslipp på avløpsnett, og kommunen kan sette særskilte krav til påslippet i tillegg til kravene her.
For måling av kvikksølv i vaskevannet gjelder krav om uavhengig måleinstans og analyser tilsvarende kommentarene til § 10-9.

Til § 10-9 Målinger og rapportering

Formålet med målingene er å sikre og å dokumentere at gitte krav overholdes. Målingene skal gjennomføres som ledd i krematoriets dokumenterte internkontroll.

Kontrollmålinger skal utføres av en uavhengig måleinstans minst en gang hvert år for krematorier i kategori I og hvert annet år for krematorier i kategori II.  Dersom utslippene over flere år viser seg å ligge innenfor kravene her, kan ansvarlig for krematoriet søke forurensningsmyndigheten om lengre intervaller mellom kontrollmålingene etter § 10-10.

Prøvetaking og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS). Dersom NS ikke finnes, kan annen utenlandsk/internasjonal standard benyttes. Anleggseier er ansvarlig for at analyselaboratoriet som benyttes er akkreditert av Norsk Akkreditering eller har tilsvarende kvalitetssikringssystem.

Utslippskravene forutsetter at det installeres automatisk styrings- og reguleringssystem som styrer på tid, temperatur og CO eller O2, og som optimerer forbrenningsprosessen kontinuerlig.

For karbonmonoksid kreves kontinuerlig måling med registrering av integrert middelverdi hvert minutt omregnet til 11 % O2. Det innebærer at det også må installeres O2-måler.

Alle målinger skal utføres med anerkjent måleutstyr. Instrumenteringen skal være beskrevet med angivelse av den samlede målenøyaktighet. Kalibrering av kontinuerlige målere skal foretas minst en gang pr. år.

Data både fra kontrollmålinger og kontinuerlige målere skal oppbevares i minst 5 år. Dette vil være til hjelp både for driftsoperatører og ved kontroller som forurensningsmyndighetene gjennomfører.

I følge forskrift 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), skal det utarbeides rutiner for drift, kontroll og vedlikehold av anleggene med sikte på å forhindre/begrense utslipp på den mest effektive måten, herunder ordinære utslipp, diffuse utslipp og utslipp som følge av uhell.

Rapportering til forurensningsmyndigheten skal foregå årlig innen 1. mars for kategori I-anlegg. Her skal utslippsdata og antall kremeringer pr. år oppgis. Kategori II - krematorier omfattes ikke av rapporteringsplikten, med mindre målingene viser avvik fra kravene i kapitlet. For alle anlegg skal resultatet av kontinuerlige og andre interne registreringer og målinger samt resultat av uavhengige kontrollmålinger etter første ledd kunne forelegges forurensingsmyndigheten ved kontroll eller annen forespørsel. 

Målinger for rapporteringsåret skal utføres i rimelig tid før årets slutt, slik at man ved eventuelle overskridelser av grensene kan iverksette tiltak og utføre nye målinger innen årets utløp.

Til § 10-10 Unntak
Unntak fra bestemmelsene gis kun i helt spesielle tilfelle der forskriftskravene for det enkelte anlegg er å anse som urimelige i forhold til de tiltak som må gjennomføres for å oppfylle kravene.

For eksempel vil ansvarlig for krematoriet kunne søkes om unntak fra bestemmelsen om skorsteinshøyde dersom denne finner at spredning av røykgassen vil kunne bli tilfredsstillende ved annen skorsteinshøyde enn det som er krevd i § 10-7 første ledd.  Søknaden skal være dokumentert ved at det er gjennomført spredningsberegninger i omgivelsene. Slike beregninger skal foretas av uavhengig faginstans.