Konsekvensutredning

Konsekvensutredningsforskriften fra 2005 gjennomfører EUs Direktiv 2001/18. Forskriften oppstiller blant annet en plikt for søkeren til å iverksette undersøkelser under og etter utsettingen for å klarlegge virkninger av den samt å rapportere til Miljødirektoratet om resultatet.

Generelt

1) Utsettingssøknader

  • Konsekvensutredningen skal foreligge samtidig med søknaden om godkjennelse.
  • Også ved søknad om fornyet godkjenning skal konsekvensutredning leveres.
  • Søkers opplysningsplikt omfatter plikten til å informere om nye opplysninger etter at konsekvensutredningen er oversendt dersom de kan være av betydning for avgjørelsen av søknaden.
  • Godkjenningsmyndigheten kan kreve at søker fremskaffer ytterligere opplysninger og undersøkelser dersom konsekvensutredningen ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å avgjøre søknaden. 

2) Søknader om innesluttet bruk

  • Behandles av Helsedirektoratet, som også avgjør om konsekvensutredning skal kreves for mulig utilsiktet utslipp fra innesluttet bruk.
  • Mer om innesluttet bruk kan du lese på Helsedirektoratets sider.

Konsekvensutredningens innhold

Konsekvensutredningens innhold er beskrevet i konsekvensutredningsforskriften §§ 13- 17. Ved første gangs søknad om godkjenning skal utredningen blant annet gi en beskrivelse av det tiltak det søkes godkjenning for. Utredningen skal også redegjøre for risikoen for og omfanget av de miljø-, folke- og dyrehelsemessige virkninger som kan oppstå på grunn av tiltaket og ved utilsiktet spredning fra tiltaket.

Konsekvensutredningen skal også, i nødvendig utstrekning, redegjøre for andre mulige følger av tiltaket enn de miljø-, folke- og dyrehelsemessige. Dette innbefatter blant annet tiltakets betydning for bærekraftig utvikling, etiske aspekter forbundet med bruk av den genmodifiserte organismen og eventuelle positive eller negative samfunnsmessige følger.  

Ved søknad om fornyet godkjenning skal konsekvensutredningen blant annet inneholde kopi av gjeldende godkjenning, rapport om resultater av overvåkingen av tiltaket og alle relevante nye opplysninger.

Vilkår for, varigheten av og innholdet i vedtak om godkjenning

Godkjenningsmyndigheten skal som vilkår for godkjenning pålegge søkeren å rapportere om resultatet av utsettingen, og kan pålegge søkeren å iverksette nærmere undersøkelser under og etter gjennomføringen av tiltaket med sikte på å klarlegge hvilke virkninger tiltaket faktisk har hatt.

Vedtak om tillatelse til omsetning av produkt som består av eller inneholder genmodifiserte organismer skal uttrykkelig angi hva tillatelsen omfatter, tillatelsens gyldighetsperiode, vilkårene for omsetning av produktet, og krav til overvåkning, merking og godkjenningsmyndighetens tilgang til kontrollprøver etter anmodning.

Første gangs godkjenning av omsetning av genmodifiserte organismer gis ikke for mer enn ti år.

Ved søknad om fornyelse av godkjenning kan omsetningen fortsette i overensstemmelse med gjeldende godkjenning inntil søknaden om fornyelse er avgjort. Søknad om fornyelse må innleveres innen 9 måneder før godkjenningen utløper.