Hagelupin er en introdusert hageplante som ofte danner monokulturer langs veikanter og i andre enger. Arten er i sterk spredning og utkonkurrerer naturlig hjemmehørende vegetasjon. Foto: Bård Bredesen

Fremmede organismer

Naturmangfoldloven inneholder preventive tiltak for å hindre at fremmede organismer gjør skade på naturmangfoldet (kapittel IV Fremmede organismer), og bestemmelser om kontroll og bekjempelse av fremmede organismer som allerede er satt ut i naturen (kapittel III Artsforvaltning). 

Naturmangfoldloven kapittel IV gir hjemmel til å regulere innførsel, omsetning og utsetting av fremmede organismer, og til å gi nærmere bestemmelser om aktsomhet og krav til tiltak for å forhindre spredning av fremmede organismer. Det er vedtatt tre forskrifter med hjemmel i kapittel IV: forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede organismer, forskrift 25. mai 2012 nr. 460 om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, og forskrift 7. juli 2009 nr. 992 om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip

Naturmangfoldloven kapittel III inneholder virkemidler for å bekjempe fremmede organismer som allerede finnes i naturen. Blant annet gir naturmangfoldloven §§ 18, 20 og 21 myndighetene hjemmel til å iverksette fjerning av fremmede organismer på andres eiendom. 

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker