Finn riktig tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her har vi laget en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke på tema.

Anmeldelser

Dersom Miljødirektoratet avdekker alvorlige brudd på miljøregelverket, vurderer vi... 29.08.12

Anna materialgjenvinning

Materialgjenvinning av blant anna betongavfall til nyttige formål kan redusere behovet f... 23.05.13

Arter og naturtyper

 Det blir stadig større press på arealene i Norge, og mange arter og naturtyper står i... 29.05.13

Avfallsbehandling

Behandlingen av avfall kan gi utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre helse- og... 23.05.13

Avfallsførebygging

I tillegg til å sørgje for at avfall blir handtert riktig, er det viktig å redusere... 23.05.13

Avfallstyper

For å sikre at ressursene i avfall utnyttes best mulig, samtidig som miljøbelastningene ... 23.05.13

Beredskap mot akutt forurensning

Miljødirektoratet stiller krav til kommuner og private virksomheters beredskap mot akutt... 16.06.13

Biologisk behandling

Hensikten med biologisk behandling er å ta vare på ressursene i organisk avfall som matavfall, hageavfall og treflis. At våtorganisk avfall går til biogass- eller komposteringsa... 27.06.13

Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) står på myndighetenes liste over stoffer som utgjør en alvorlig trussel... 23.05.13

Bunnhabitatsundersøkelser

Bunnhabitatovervåkingen består i å ta prøver av sjøbunnen, analysere sedimentet for tungmetaller og oljeforbindelser, samt å se på biodiversiteten i bløtbunnsfaunasamfunnet. Nor... 26.06.13