Finn riktig tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her har vi laget en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke på tema.

Anmeldelser

29.08.2012 Dersom Miljødirektoratet avdekker alvorlige brudd på miljøregelverket, vurderer vi...

Anna materialgjenvinning

23.05.2013 Materialgjenvinning av blant anna betongavfall til nyttige formål kan redusere behovet f...

Arter og naturtyper

29.05.2013  Det blir stadig større press på arealene i Norge, og mange arter og naturtyper står i...

Avfallsbehandling

23.05.2013 Behandlingen av avfall kan gi utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre helse- og...

Avfallsførebygging

23.05.2013 I tillegg til å sørgje for at avfall blir handtert riktig, er det viktig å redusere...

Avfallstyper

23.05.2013 For å sikre at ressursene i avfall utnyttes best mulig, samtidig som miljøbelastningene ...

Beredskap mot akutt forurensning

16.06.2013 Miljødirektoratet stiller krav til kommuner og private virksomheters beredskap mot akutt...

Biologisk behandling

27.06.2013 Hensikten med biologisk behandling er å ta vare på ressursene i organisk avfall som matavfall, hageavfall og treflis. At våtorganisk avfall går til biogass- eller komposteringsa...

Bisfenol A

23.05.2013 Bisfenol A (BPA) står på myndighetenes liste over stoffer som utgjør en alvorlig trussel...

Bunnhabitatsundersøkelser

26.06.2013 Bunnhabitatovervåkingen består i å ta prøver av sjøbunnen, analysere sedimentet for tungmetaller og oljeforbindelser, samt å se på biodiversiteten i bløtbunnsfaunasamfunnet. Nor...