Finn riktig tema

Miljødirektoratet arbeider med en lang rekke tema på miljøområdet, og her har vi laget en oversikt over alle temasidene på miljødirektoratet.no. Du kan også søke på tema.

Anmeldelser

Dersom Miljødirektoratet avdekker alvorlige brudd på miljøregelverket, vurderer vi... 29.08.12

Anna materialgjenvinning

Materialgjenvinning av blant anna betongavfall til nyttige formål kan redusere behovet f... 23.05.13

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Miljødirektoratet har samlet Norges viktigste arter. Totalt utgjør dette rundt 4600... 18.02.15

Arter og naturtyper...

Det blir stadig større press på arealene i Norge, og mange arter og naturtyper står i fa... 29.05.13

Avfallsbehandling

Behandlingen av avfall kan gi utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre helse- og... 23.05.13

Avfallsførebygging

I tillegg til å sørgje for at avfall blir handtert riktig, er det viktig å redusere... 23.05.13

Avfallstyper

For å sikre at ressursene i avfall utnyttes best mulig, samtidig som miljøbelastningene ... 23.05.13

Beredskap mot akutt forurensning

Miljødirektoratet stiller krav til kommuner og private virksomheters beredskap mot akutt... 16.06.13

Biologisk behandling

Hensikten med biologisk behandling er å ta vare på ressursene i organisk avfall som matavfall, hageavfall og treflis. At våtorganisk avfall går til biogass- eller komposteringsa...

Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) står på myndighetenes liste over stoffer som utgjør en alvorlig trussel... 23.05.13

Bunnhabitatsundersøkelser

Bunnhabitatovervåkingen består i å ta prøver av sjøbunnen, analysere sedimentet for tungmetaller og oljeforbindelser, samt å se på biodiversiteten i bløtbunnsfaunasamfunnet. Nor... 26.06.13

Byggevarer

Byggevarer omfatter mange kjemikalier og produkter som kan inneholde farlige stoffer.... 18.02.14

CO2-håndtering

K ampen mot klimaendringer og utfordringene knyttet til å dekke verdens energibehov er... 02.05.13

CO2-priskompensasjon

Regjeringa har etablert en CO2-kompensasjonsordning for industrien som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Ordningen gjelder fra 1. juli 2013 til 31. desember 2020. 02.09.13

Det europeiske miljøbyrået (EEA) og EIONET

Dette er Eionet Miljøet kjenner ingen grenser. Denne erkjennelsen ligger til grunn for samarbeidet i Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet).... 11.10.13

Energiutnyttelse

Flere former for avfallsbehandling kan gi et overskudd av energi som bør utnyttes som en... 22.06.13

EU-EØS

Norges samarbeid med Europa er en av bærebjelkene i norsk utenrikspolitikk. Hva som skje... 26.03.15

Europa

Norges samarbeid med Europa er en av bærebjelkene i norsk utenrikspolitikk. Hva som skjer i Europa har stor betydning for utviklingen i norsk miljøtilstand og norsk miljøpolitik... 01.06.13

EØS-midlene

Sammen med Island og Liechtenstein bidrar Norge til sosial og økonomisk utjevning innen... 12.06.13

FN-kvoter: CDM- og JI-prosjekter

Kyotoavtalen etablerte to prosjektbaserte mekanismer for utslippsreduksjoner: Den grønne... 12.06.13

For næringsliv

Miljødirektoratet setter viktige rammebetingelser for næringslivet i miljøspørsmål. Over... 23.05.13

For offentleg sektor

Miljødirektoratet har ansvar for å identifisere og bidra til å førebyggje og løyse... 23.05.13

For skole

Miljødirektoratet, i samarbeid med ulike aktører, har et bredt tilbud til skolen,... 09.05.14

Fornybar energi

I Norge er vasskraft, vindkraft og bioenergi viktige kjelder til fornybar energi. Frå... 23.05.13

Forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften)

Leketøyforskriften regulerer leketøys kjemiske, fysiske, mekaniske, elektriske,... 24.10.13