Musikkinstrumenter

Cites-arter i musikk-instrumenter

Tropiske treslag
Deler av tropiske treslag som inngår i musikkinstrumenter kan omfattes av Cites-bestemmelsene. Eksempler på de mest vanlige Cites-treslagene brukt i musikkinstrumenter og som kan utløse krav om tillatelse er:

  • alle arter av rosewood/palisander (Dalbergia-arter) (liste B)
  • Brazilian Rosewood/rio-palisander (Dalbergia nigra) (liste A)
  • art av mahogni (Swietenia humilis, andre arter vil normalt være omfattet av unntak fra tillatelse) (liste B)
  • noen arter av bubinga (Guibourtia) (liste B)
  • arter av Gonystylus (også kjent som ramin)

Instrumenter med ibenholt (Diospyrus-arter) vil normalt være omfattet av unntak fra tillatelse. Ta kontakt med Miljødirektoratet om du er usikker på om det kreves tillatelse eller ikke.

Andre Cites-listede arter i instrument
Andre Cites-arter som kan finnes i instrumenter og kan kreve tillatelse er deler av elfenben som kan forekomme i f.eks. fiolinbuer, skinn fra reptiler til trommer og skilpaddeskjell i strengeinstrument.

Les om reise eller handel med instrument under.

I tabellen i vedlegg 1 står det hvilke arter som er listet og kan kreve tillatelse. Du kan søke etter art på engelsk og latin på den internasjonale tjenesten Species+ for å se om en art står på liste A (Cites liste I) eller liste B (Cites liste II).

Det kreves normalt ikke merking/registrering/eiersertifikat for besittelse av instrumenter med Cites-listede arter på liste A og B.

Reise med eget instrument

Om du reiser til utlandet med eget instrument med liste A-art (for eksempel rio-palisander (Dalbergia nigra) eller elfenben), kreves det Cites-dokumentasjon ved inn- og utreise. Om du planlegger å reise gjentatte ganger til utlandet anbefaler vi at du søker om flerbrukstillatelse for instrumentet. Flerbrukstillatelsen vil være gyldig i opptil 3 år, og ha felter som skal stemples av toll ved ut- og innførsel, noe som gjør det enklere å reise med instrumentet.

Om du reiser til utlandet med eget instrument med liste-B-art, vil du normalt kunne reise uten tillatelser siden dette faller inn under unntaket for personlig reisegods, jf. § 10. Les mer om definisjonen av personlig reisegods i kommentarer til forskriften. I tillegg gjelder annotasjon # 15 blant annet alle treslag av Rosewood/palisander Dalbergia spp. (utenom D. nigra). I annotasjonen gis et generelt unntak fra krav om tillatelser for utførsel eller innførsel av inntil 10 kg per ikke-kommersiell forsendelse.

I tabellen i vedlegg 1 står det hvilke arter som er listet og kan kreve tillatelse ved reise. Du kan søke etter art på engelsk og latin på den internasjonale tjenesten Species+ for å se om en art står på liste A (Cites liste I) eller liste B (Cites liste II). Her står også annotasjoner/unntak.

Søk om tillatelser her.

Det kreves normalt ikke merking/registrering/eiersertifikat for besittelse av instrumenter med Cites-listede arter på liste A og B.

Handel med musikkinstrument

Kommersielle importører, og privatpersoner som bestiller instrumenter over internett som de får tilsendt per post, må være oppmerksomme på at det må foreligge gyldig Cites-utførselstillatelse utstedt av ansvarlig Cites-myndighet i utførselsstaten forut for innførselen, da det vil være påkrevd ved all innførsel av instrumenter som inneholder treverk av Cites-listede treslag som palisander/Rosewood (Dalbergia spp.) og Guibourtia sp. Om instrument sendes fra land utenfor EU/EØS, (eksempelvis USA, Kina, Indonesia eller Sveits) vil det i tillegg til utførselstillatelse, i alle tilfeller også kreves norsk Cites-innførselstillatelse forut for innførselen. Ved innførsel fra EU/EØS-land vil det normalt ikke kreves norsk innførselstillatelse. Innførsler fra f.eks. Tyskland, Nederland, Frankrike og Spania vil derfor normalt ikke kreve norsk innførselstillatelse i tillegg til utførselstillatelsen.

Om du selv kjøper eget instrument med liste B-art i utlandet, og ønsker å ta det med hjem som personlig reisegods, vil du normalt kunne reise med instrumentet uten tillatelse siden dette faller inn under unntaket for personlig reisegods, jf. § 10. Les mer om definisjonen av personlig reisegods i kommentarer til forskriften. Kjøper du instrument med liste A-art, vil dette uten unntak kreve Cites-tillatelser på tilbaketuren.

Miljødirektoratet anbefaler at kjøpere av musikkinstrumenter tar godt vare på alle dokumenter som følger med instrumentet, slik at eventuelle krav om dokumentasjon ivaretas best mulig.

I tabellen i vedlegg 1 står det hvilke arter som er listet og kan kreve tillatelse. Du kan søke etter art på engelsk og latin på den internasjonale tjenesten Species+ for å se om en art står på liste A (Cites liste I) eller liste B (Cites liste II).

Søk om tillatelser
her.

Det kreves normalt ikke merking/registrering/eiersertifikat for besittelse av instrumenter med Cites-listede arter på liste A og B. 

Elfenbenstangenter

Har du et gammelt flygel eller piano, vil det kunne være elfenbensbelegg på tangentene. Undersøk med ekspert om du er usikker. Noen typer tangenter kan være laget av horn eller annet materiale. Om elfenbenstangentene må til utlandet, enten for restaurering, salg eller flytting, så kreves det Cites-tillatelser for dette. Da kreves det både norsk utførselstillatelse utstedt av Miljødirektoratet, samt innførselstillatelse utstedt av Cites-myndigheten i det landet det skal til. Om det skal tilbake til Norge igjen, kreves det igjen tillatelser for dette.

Merk at vi ønsker at alle søknader om utførsler og innførsler av elfenbenstangenter går gjennom vårt elektroniske søknadssenter. Når du søker er det spesielt viktig at det oppgis serienummer, korrekt adresse til eksportør og importør og at det føres inn antall tangenter som har elfenben.

Søk om tillatelse til utførsel/innførsel av elfenbenstangenter her.

Det kreves ikke registrering/eiersertifikat for elfenbenstangenter.

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker