Forvaltning av hjortevilt

Hvem kan få tillatelse til å skyte elg, hjort, rådyr eller villrein? Hvem gir fellingstillatelse? Hjorteviltforskriften gir svar på mange viktige spørsmål knyttet til forvaltninga av hjortevilt.

Valdet – der jakta foregår

Et vald er et område som er offentlig godkjent for jakt på hjortevilt. Valdet får årlig tildelt fellingstillatelse. Jaktrettshaveren må søke kommunen eller villreinnemnda om godkjenning av valdet. Jaktrettshaveren er som regel grunneier. Flere grunneiere kan samarbeide for å oppnå ønsket størrelse på valdet. Når et vald deles opp i mindre områder av hensyn til jaktutøvelsen, kalles disse områdene for jaktfelt.

Hjorteviltforskriften lister en del vilkår som må være oppfylt for at et område skal bli godkjent som vald.

Tellende areal

Valdet må inneholde områder som er viktige for hjorteviltarten det skal jaktes på. Slike areal kalles tellende areal. For elg hjort og rådyr er det i hovedsak skogareal og myr under skoggrensa. Innmark kan være viktig i noen områder. For villrein er det hovedsakelig areal over skoggrensa. Det er størrelsen på det tellende arealet som legges til grunn når kommunen og villreinnemnda tildeler fellingstillatelser.

Hva er minsteareal?

Det tellende arealet må ha en gitt størrelse for at valdet kan få tildelt en fellingstillatelse. Dette kalles for minsteareal. Kommunene fastsetter minstearealet gjennom forskrift for elg, hjort og rådyr. Villreinnemnda fastsetter en samla fellingskvote for et villreinområde. Minstearealet for villrein regnes ut som fellingskvoten dividert på områdets tellende areal. Valdets tellende areal må minst tilsvare minstearealet for at et vald skal få tildelt fellingstillatelse. 

Tildeling av fellingstillatelse

Når valdet er godkjent kan det få tildelt fellingstillatelse. Det er kommunen og villreinnemnda som tildeler fellingstillatelser. En fellingstillatelse gjelder innenfor valdets grenser. Fellingstillatelsen forteller jegeren hvilke dyr som kan skytes, for eksempel kalv.

Bestandsplan

Kommunen godkjenner bestandsplaner for elg eller hjort. Det stilles det krav til områdets størrelse slik at avskytinga kan ha en reell påvirkning på bestanden. For villrein er det villreinutvalget som utarbeider bestandsplan for villreinområdet, og villreinnemnda som godkjenner den.  

Bestandsplanområde

Vald som ikke tilfredsstiller arealkravet for å få godkjent en bestandsplan kan samarbeide med andre vald om å utarbeide en slik plan. Et slikt samarbeid kalles et bestandsplanområde. De enkelte valdene i bestandsplanområdet beholder sine grunnleggende rettigheter som vald, og har dermed krav på sin del av fellingskvoten.

Hjorteviltforskriften legger til rette for en mer fleksibel jaktutøvelse innad i et bestandsplanområde. Valdene kan blant annet inngå fellesjaktavtaler. En fellesjaktavtale tillater at dyr tildelt et vald felles i et annet.

Tjenester og verktøy