Villreinjakt_EMY (100)

Organisering av forvaltninga av hjortevilt

Det er mange aktører som er involvert i forvaltninga av hjortevilt. Viktige oppgaver ligger hos kommunen og villreinnemda.

Kommunen

Kommunene har et stort ansvar for de offentlige verdiene knyttet til hjortevilt. Kommunen er en viktig aktør i forvaltninga av elg, hjort og rådyr, men når det gjelder villrein så er det villreinnemdene som har dette ansvaret. 

Kommunen skal

 • utarbeide målsettinger for forvaltninga av artene
 • arbeide for å sikre bærekraftige hjorteviltbestander som ikke forårsaker uakseptable ulemper på andre samfunnsinteresser
 • fastsette minsteareal
 • godkjenne vald, bestandsplanområder og bestandsplaner
 • tildele fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr
 • ivareta jaktrettshavernes rettigheter

Villreinnemndene

Villreinnemndene ivaretar den offentlige delen av villreinforvaltninga. De skal arbeide for

 • en langsiktig bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leveområder
 • engasjere seg i arealforvaltningssaker relatert som berører villreinens leveområder
 • fastsette fellingskvote for villrein
 • godkjenne vald og bestandsplaner
 • setter kvoter og tildeler fellingstillatelser for jakt på villrein

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen (FK) har regionalt ansvar for hjorteviltforvaltninga. Dette går i hovedsak ut på

 • å veilede og koordinere i saker som angår elg, hjort og rådyr
 • å påse at kommuner samarbeider om hjorteviltforvaltninga der det er nødvendig
 • å ivareta bestands- eller samfunnsmessige hensyn på et regionalt nivå

Fylkesmannen

Fylkesmannen (FM) rolle i hjorteviltforvaltningen er

 • å være rettsikkerhetsinstans og veileder i klagebehandling av kommunale vedtak
 • enkelte FM har ansvar for budsjett og veiledning av villreinnemndene
 • ivareta villreininteresser i arealforvaltningssaker

Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har ansvar for å lage forskrifter og veilede i henhold til disse. Vi skal

 • kartlegge kunnskapsbehov og finansiere forskning og overvåkning
 • åpne for jakt på villrein
 • formelt oppnevne medlemmer til villreinnemndene
 • være klageinstans for vedtak som er fattet av villreinnemndene

Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) foretar rutinemessig kontroll av hjorteviltjegere. Hovedformålet er å bedre jaktutøvelsen og forebygge straffbare handlinger. Oppsynet kan kontrollere 

 • papirer jegeren plikter å ha med under jakt og fangst, herunder jegeravgiftskort, attestert skyteprøve, våpenkort og kontrollkort for villrein
 • at jegeren er over den generelle aldersgrensen
 • at jegerens våpen og ammunisjon er i overensstemmelse med reglene
 • at dyr er felt i samsvar med fellingstillatelse

Rutinekontroller kan også foretas av politi eller av lokalt jaktoppsyn som er godkjent av det statlige naturoppsynet.

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) har som politisk organ ansvaret for regjeringens miljøpolitikk. 

Hjorteviltregisteret

Hjorteviltregisteret er en nasjonal database og et saksbehandlingsverktøy. Kommunen og villreinnemda benytter dette registeret til å tildele fellingskvoter og rapportere fellingsresultater. Andre data samlet inn av jegere under jakt, for eksempel "sett elg-skjema", registreres også i registeret. Alle data i Hjorteviltregisteret er tilgjengelige for enhver.

Tjenester og verktøy