Slåttemyr. Foto: Else Marte Vold, Miljødirektoratet

Slåttemyr

De fleste kalkrike myrene i Norge har tidligere vært slått. Regelmessig myrslått gjennom hundrevis av år har formet slåttemyrer. 

Slåttemyrene ble vanligvis slått med ljå med ett eller flere års mellomrom avhengig av myras produktivitet. Disse myrene er ofte svært artsrike, og de er blant annet viktige levesteder for fugler og sjeldne orkidéer. I løpet av første halvdel av 1900-tallet ble det imidlertid slutt med myrslåtten, og i dag er slåttemyr en av de mest truede naturtypene vi har i Norge. Utvalgt naturtype slåttemyr inkluderer slåttemyrer med verdi A og B.