Forvaltning av sjøfugl

Miljødirektoratet er faglig rådgiver og koordinator for en helhetlig og økosystemrettet forvaltning av norske kyst- og havområder, hvor sjøfugl er en viktig ressurs. Vi er i tillegg ansvarlig forvaltningsmyndighet for sjøfugl i Norge, inkludert Svalbard. Dette medfører store forvaltningsutfordringer knyttet til bestander av sjøfugl som Norge har felles med andre land.

De marine fuglebestandene har alltid vært en høyt skattet ressurs i Norge. Tidligere var artene først og fremst nødvendig for mat og økonomi. I dag er sjøfugler i større grad sett på som en verdi i velfungerende kyst- og havmiljøer, og som opplevelsesressurs i en levende kystkultur.

Vi regner med at det hekker ca. seks millioner par med sjøfugl i norske ansvarsområder. Dette tilsvarer 23 prosent av den nordøstatlantiske bestanden. Spesielt nordområdene (nord for polarsirkelen) er viktige områder for sjøfugl. I tillegg kommer 1,5 millioner par med sjøfugl i russiske deler av Barentshavet, som deler av året også bruker norske farvann.

Barentshavet har en av verdens høyeste tettheter av sjøfugl. Det er beregnet at havområdet sommerstid huser omlag 20 millioner individer. Mange av bestandene er av stor nasjonal og internasjonal betydning, og havområdet er således en viktig sjøfuglnasjon i global sammenheng. 

På Svalbard er den estimerte hekkebestanden tre millioner par, mens det på fastlandet nord for polarsirkelen er cirka 2,4 millioner par hekkende sjøfugl. Dette gjør Norge til en sentral sjøfuglnasjon og vi har derfor et betydelig internasjonalt ansvar for å forvalte sjøfuglbestandene våre.

Sårbare arter

Sjøfuglene er en sårbar dyregruppe som er under press fra mange ulike påvirkningsfaktorer. Truslene kommer fra oljeforurensing, miljøgifter, næringssvikt som følge av overbeskatning, bifangst, ferdsel, rovdyr, introduserte arter og klima, samt ødeleggelse eller oppdelig av habitater.

De fleste sjøfuglene er utsatt for et sett av menneskeskapte faktorer som bidrar til å redusere bestandene. Fuglene er særlig følsomme for klimaendringer, som i sin tur skaper en ubalanse i de marine økosystemene i form av at tilgangen på fisk endrer seg.

Mange av sjøfuglene er næringsspesialister og øverst i næringskjeden. Dette gjør dem følsomme for forurensing, klimaendringer og endringer i næringsgrunnlaget. De er derfor gode indikatorer på kystmiljøenes sunnhetstilstand. Ut fra forekomster av sjøfugl kan vi forutse endringer i bestander hos nøkkelarter som for eksempel fisk.

Virkemidler i forvaltningen

Det er nødvendig med helhetlig økosystembasert forvaltning for sikre bestander av sjøfugl. Dette innebærer et felles ansvar for å sikre levedyktige bestander med løpende involvering fra alle sektorer.

Vår rolle, som forvaltningsmyndighet, premissleverandør, rådgiver og kunnskapsformidler, forutsetter god dokumentasjon, både med henblikk på økosystemenes tilstand og dynamikk.

Sentrale utfordringer relatert til disse rollene er å få alle aktører til å bidra innenfor områder der kunnskapsmangel er en utfordring, å tenke helhetlig med en felles forståelse i forhold til forvaltning av sjøfugl og å synliggjøre sjøfugl og deres direkte tilknytning til de marine økosystemene.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy