Hva er sjøfugler?

Sjøfugler er en gruppe fuglearter som gjennom hele eller store deler av året henter det meste av sin næring fra kysten og havet.

De tilhører ingen bestemt gruppe fugler, men er arter med likheter i adferd, livsstrategi og områdebruk. De er lommer, dykkere, stormfugler, suler, pelikanfugler, skarver, andefugler, vadere, måker, terner og alkefugler.

Avhengig av hvor streng man er på definisjonen på sjøfug sier vi at vi har 57 regulære arter i norske farvann hvorav 28 arter er marine hele året. I tillegg kommer det arter som til tider kan ha marin tilknytning og/eller som bare befinner seg i norske farvann på visse tider av året.

Totalt sett kan vi derfor si at vi i Norge har ca. 80 arter som er definert som sjøfugl. Vi kan dele sjøfuglartene inn i grupper etter hvordan de lever:

  • Pelagisk dykkende er en gruppe som består av alke, lomvi, polarlomvi, lunde og alkekonge.
  • Pelagisk overflatebeitende består av havsule, havhest, havsvale, stormsvale, sildemåke, sabinemåke og krykkje.
  • Kystbundne overflatebeitende er fiskemåke, gråmåke, svartbak, polarmåke, ismåke, hettemåke, storjo og tyvjo.
  • Kystbundne dykkende og fiskespisende er smålom, storlom, islom, gulnebblom, horndykker, toppdykker, gråstrupedykker, storskarv, toppskarv, siland, laksand, rødnebbterne, makrellterne og teist.
  • Kystbundne bentisk beitende er kvinand, bergand, svartand, sjøorre, havelle, ærfugl, praktærfugl og stellerand.
  • Kystbundne herbivore består av knoppsvane, ringgås, hvitkinngås, grågås, kortnebbgås, gravand og stokkand.

Relaterte lenker