Internasjonal forvaltning av sjøfugl

Som viktig sjøfuglnasjon har Norge en sentral rolle i mange regionale og internasjonale fora som arbeider med forvaltning av sjøfugl.

Norge deltar aktivt som kystnasjon i internasjonalt samarbeid for å overvåke og forbedre miljøsituasjonen i våre nære havområder. Sammen med andre land rundt Nordsjøen er vi med i arbeidet med Nordsjødeklarasjonene om beskyttelse av Nordsjøen.

Vi har også undertegnet OSPAR-konvensjonen om vern av det marine miljø i Nordøst-Atlanteren. Begge disse samarbeidsfora samordner overvåkingsaktivitet omkring sjøfugl.

Barentssamarbeidet og miljøvernsamarbeidet med Russland fokuserer på utvikling og styrking av russisk forvaltning og samarbeid om konkrete miljøverntiltak, som blant annet felles kartlegging og overvåking av sjøfugl.

Oversikt over internasjonale arenaer hvor Norge deltar som har sjøfugl på dagsordenen:

  • Miljøvernkommisjonen Norge – Russland, som har hatt en egen havmiljøgruppe og ekspertgruppe på sjøfugl siden 1989.
  • Nordsjømøtet, Nordisk råd og Nordisk Ministerråd, som tar opp sjøfugl som felles nordisk tema med jevne mellomrom. Et produkt av dette er Nordisk handlingsplan for sjøfugl som kom ut i 2010.
  • OSPAR-konvensjonen, hvor Norge som medlemsland har særlig ansvar for truede arter og habitater i Norge. For sjøfugl gjelder dette blant annet stellerand og nordlig sildemåke.
  • Arktisk råd, som arbeider det med sjøfuglrelaterte saker innenfor de to ekspergruppene AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) og biomangfoldgruppen CAFF (Conservation of arctic flora and fauna). Sistnevnte har også en egen sjøfuglgruppe kalt Cbird med fokus på forvaltning av sjøfugl i Arktis. Det er fokus på circumpolare handlingsplaner for utvalgte arter som lomviartene, ærfuglartene og ismåke. I tillegg er det et nytt fokus på ”birds of arctic conservation concern – BACC”, altså arter som trekker ut av Arktis.
  • Bernkonvensjonen, Bonnkonvensjonen med underliggende regionale avtaler, samt Ramsarkonvensjonen med flere.

Vi er juridisk forpliktet av konvensjonene vi deltar i, mens avtalene innebærer løsere forpliktelser, men ofte tettere relasjoner og mer konkrete forventninger.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy