Sibirstjerne (605 x 300)

Fredete arter

Fredete arter er truede dyr og planter som beskyttes for å ta vare på mangfoldet i naturen vår. Du har ikke lov til å drepe, fange, ødelegge, skade, plukke eller samle inn arter som er fredet.

Direktoratet for naturforvaltning er forvaltningsmyndighet for fredete arter i Norge.

Fredete viltarter

Alt vilt er fredet i Norge året rundt. Det gjelder også dets egg, reir og hi. Vilt er alle pattedyr, fugler, amfibier og krypdyr, inkludert havskilpadder.

Myndighetene kan åpne for perioder med jakt, felling av arter som gjør skade, og innsamling eller felling til vitenskapelige eller andre særlige formål.

Skadefelling blir bestemt av grunneier, kommunen, fylkesmannen eller oss, alt etter hvilken art det gjelder.

Alle har lov til å samle inn egg og rumpetroll av vanlig frosk til forsknings-, undervisnings- og opplysningsformål. Levende egg, rumpetroll eller utviklet frosk skal deretter settes ut på samme sted som de ble samlet inn.

Det er også tillatt for grunneiere å samle inn egg fra noen sjøfuglarter på visse tider om våren.

Fredete arter i ferskvann

Som for vilt er alle arter av innlandsfisk og anadrome laksefisk, det vil si laksefisk som gyter i ferskvann og lever deler av livet i sjøvann, fredet i Norge. Unntaket er hvis myndighetene har åpnet for fiske og fangst på dem. Ål er fredet i ferskvann og all bifangst skal slippes fri. Arten er fra 1. januar 2010 også fredet i sjøen.

Også andre organismer kan bli helt eller delvis fredet. Elvemusling og ferskvannskreps er slike arter.

Fredete planter og virvelløse dyr

Til sammen 63 arter av karplanter, moser og virvelløse dyr er varig fredet i Norge.

De fleste fredete planter og virvelløse dyr står også oppført som sårbar, sterkt truet eller kritisk truet på norsk rødliste. Flere av artene er i tillegg oppført på Bernkonvensjonens lister over arter som skal fredes over hele Europa.

Misteltein var den første arten som ble fredet i Norge. Dette skjedde ved kongelig resolusjon 13. januar 1956. Fredningen ble revidert i en ny kongelig resolusjon 29.oktober 1976. I etterkant har også planteartene sibirstjerne (2. oktober 1981), purpurkarse (25.januar1983) og masimjelt (25. januar 1983) blitt fredet ved kongelig resolusjon.

Forskrift om fredning av mistelteinen

Forskrifter om fredning for sibirstjerne 

Forskrift om fredning av masimjelt og purpurkarse

Forskrift om fredning av truede arter av 21. desember 2001 freder totalt 40 karplanter, 8 moser og 11 virvelløse dyr. Denne fredningen er foretatt med hjemmel i den tidligere naturvernloven, som i 2009 ble erstattet av naturmangfoldloven. Fremtidige fredninger vil bli foretatt med hjemmel i denne, men som prioritert art. Bestemmelsen om prioritert art går imidlertid noe lenger i beskyttelse av artene enn den tidligere fredningsbestemmelsen.

Relaterte lenker