Hva er økosystemtjenester?

Økosystemtjenester er goder og tjenester som vi får fra naturen. Det er fire hovedkategorier av økosystemtjenester. Vi skiller mellom forsynende, regulerende, kulturelle og støttende tjenester.

De fire hovedkategoriene:

  • Forsyningstjenester omfatter produkter som vi får fra økosystemer, som for eksempel mat, vann og brensel. Eksempler på forsyningstjenester.
  • Reguleringstjenester er naturlige reguleringer av prosesser i økosystem som vi har stor nytte av, som for eksempel vannrensing, luftrensing, flom og erosjonsbeskyttelse. Eksempler på reguleringstjenester.
  • Kulturelle tjenester omfatter ikke-materielle goder som vi får fra økosystemer. Dette inkluderer estetiske og spirituelle opplevelser, rekreasjon og helse. Eksempler på kulturelle tjenester.
  • I tillegg har vi de støttende tjenestene som er grunnleggende funksjoner i økosystem og som er nødvendige for andre økosystemtjenester. Eksempler er jorddannelse, resirkulering av næringsstoffer og primærproduksjon.

  

 Forsyningstjenester  
Mat: Økosystemer sørger for nødvendige forhold for matproduksjon. Mat kommer hovedsaklig fra jordbruksdrift, men også skogene, fjellet, havet og innsjøene våre forsyner oss med mat.  
  Råvarer: Økosystemer forsyner oss med et stort utvalg av byggematerialer og drivstoff, herunder for eksempel treverk, biodrivstoff og planteoljer.
  Ferskvann: Økosystemer regulerer vannmengde og bidrar til god vannkvalitet. Vegetasjonsdekket jord og våtmarker er særlig effektive til å fjerne bakterier, mikrober, overskudd av næringsstoffer og sedimenter. Skogsjord og våtmarker har også god evne til å absorbere og lagre vann, slik at vanntilførselen blir jevnere.
  Medisin: Naturen forsyner oss med mange planter som blir benyttet både i tradisjonell medisin og som råvarer i den farmasøytiske industrien. Alle økosystemer har arter som kan være mulige kilder for utvikling av medisinske produkter.

Til toppen 

 

  Reguleringstjenester  
Klima og luftkvalitet: Trær gir skygge, og skoger kan påvirker nedbørsmengde og vanntilgjengelighet både lokalt og regionalt. Trær og planter er også viktig for luftkvaliteten, fordi de bidrar til å fjerne forurensning fra atmosfæren.
  Binde og lagre karbon: Økosystemer regulerer det globale klimaet ved å binde og lagre drivhusgassen CO2. Trær og planter fanger opp denne gassen fra atmosfæren ved å binde det i plantevevet. På den måten fungerer skogen som et karbonlager. Et mangfold i naturen gir variasjonsbredde slik at økosystemene over tid bedre kan tilpasse seg til effekter av klimaendringer.
  Dempe ekstreme hendelser: Ekstremvær og naturkatastrofer er for eksempel flom, stormer, tsunamier, snøskred og jordskred. Økosystemer og levende organismer danner buffere mot naturkatastrofer og forhindrer dermed mulige skader. Eksempler er myrer som suger opp flomvann, trær som stabiliserer skråninger og korallrev og mangroveskoger som beskytter kystsonen mot skader fra storm.
  Rense avløpsvann: Økosystemer, som for eksempel våtmark, filtrerer avløpsvann fra både mennesker og dyr og fungerer som en naturlig buffer for omgivelsene. Mikroorganismer i jorda bidrar også til denne nedbrytningen. Slik kan sykdomsfremkallende mikrober (patogener), og nivået av næringsstoffer og forurensende stoffer reduseres.
  Hindre erosjon og vedlikeholde jordens fruktbarhet: Vegetasjon binder jorda og er viktig for å forhindre jorderosjon. God jordkvalitet er en forutsetning for plantevekst og landbruk. Velfungerende økosystemer forsyner jorda med næringsstoffer som er nødvendige for plantevekst.
  Pollinering: Insekter og vind bestøver planter og trær. Dette er en forutsetning for produksjon av frukt, grønnsaker og frø. Bestøvning er en økosystemtjeneste som hovedsakelig besørges av insekter, men også av noen fugler og flaggermus. Av verdens 115 viktigste matprodukter er 87 produkter – herunder viktige kommersielle produkter som kakao og kaffe – avhengig av bestøvning fra disse dyrene.
  Biologisk kontroll: Økosystemer er viktige for å regulere skadedyr og vektorbårne sykdommer som angriper planter, dyr og mennesker. Økosystemer regulerer skadedyr og sykdommer gjennom aktiviteten til predatorer og parasitter. Fugler, flaggermus, fluer, veps, frosker og sopp fungerer alle som naturlige kontrollører.
, rekreasjon og helse: Natur og grøntområder er viktig for vår livskvalitet og for vår mentale og fysiske helse. Å drive med ulike friluftslivsaktiviteter i naturpregede omgivelser er ikke bare en treningsform - det gir også en helsemessig gevinst i form av avspenning og overskudd.
Kulturelle tjenester  
Friluftsliv
  Turisme: Økosystemer og naturmangfold spiller en viktig rolle for mange typer turisme. Turisme gir betydelige økonomiske fordeler og er en vesentlig inntektskilde i mange land. I 2008 var inntektene fra turisme på 5 200 milliarder kroner på verdensbasis. Kulturell turisme og økoturisme kan også lære oss om betydningen av å ta vare på mangfoldet i naturen.  
  Estetisk verdsetting og inspirasjon for kultur, kunst og design: Språk, kunnskap og natur har vært nært knyttet til hverandre gjennom historien. Naturmangfold, økosystemer og landskap har vært en inspirasjonskilde til mye av vår kunst, kultur , design og forskning.  
  Åndelige opplevelser og tilhørighet: I mange deler av verden er bestemte steder i naturen, som skoger, grotter eller fjell, ansett  å ha religiøs betydning. Naturen har en sentral rolle i alle store religioner. Tradisjonell kunnskap og tilhørende skikker er viktige for å skape en følelse av tilhørighet.  

Kilde for de fire hovedkategoriene av økosystemtjenester er Millennium Ecosystem Assessment

Kilde for eksemplene er rapporten TEEB for Local and Regional Policy.