Regler for fiske etter sjøørret i sjøen

Du kan fiske sjøørret i sjøen med stang og håndsnøre fra land og fra båt  hele året. Det er imidlertid noen viktige unntak du bør kjenne til. Dette gjelder spesielle regler utenfor vassdrag med laks, sjøørret eller sjørøye. I tillegg er det spesielle regler for strekningen fra og med Rogaland til og med Sør-Trøndelag samt Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag. Det er ikke tillatt å fiske sjøørret med garn.

Områder med restriksjoner

Det er ikke tillatt å fiske etter laks eller sjøørret fra land eller båt i perioden 1. mars-30. april i følgende områder:    

 Fylke  
Rogaland  Ryfylkefjordene i Rogaland innenfor en linje mellom Tungenes og Kårstø, unntatt i Lysefjorden innenfor Lysefjordbrua.
Hordaland

Hardangerfjorden i Hordaland innenfor en linje mellom Bleiknes ved Husnes til Ystadnes ved Ølve i Kvinnherad kommune.

Møre og Romsdal Fjordområdet Sunndal/Tingvollfjord til Krifast og i fjordområdet Surnadal/Halsafjord til Korsnesfjord i Møre og Romsdal.
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Hele Sør-Trøndelag fylke samt i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag.

Fiske ved utløp av vassdrag

I fredningstiden for det enkelte vassdrag er det ikke tillatt å fiske nærmere grensen mot elv enn hundre meter. Det er altså bare tillatt å fiske sjøørret inne i 100 m-sonen når det er tillatt å fiske sjøørret i vassdraget. Dette gjelder utenfor alle vassdrag med laks, sjøørret eller sjørøye.

Utenfor spesielt viktige vassdrag med laks, sjøørret eller sjørøye er det i tillegg fastsatt utvidete munningssoner med spesielle regler (se oversikt nedenfor).

På strekningen fra og med Rogaland til og med Sør-Trøndelag, samt i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag, følger fisketiden for fisket etter laks og sjøørret i den utvidete munningssonen fisketiden for sjøørret i det aktuelle vassdraget. I munningssoner som omfatter flere vassdrag, følger fisketiden bestemmelsene for sjøørret i det strengest regulerte vassdraget. 

Fylkesvise forskrifter om fredningssoner utenfor vassdrag

Fylke

Forskrift om munningssoner

På strekningen fra og med Rogaland til og med Sør-Trøndelag, samt i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag, følger fisketiden for fisket etter laks og sjøørret i den utvidete munningssonen fisketiden for sjøørret i det aktuelle vassdraget. I munningssoner som omfatter flere vassdrag følger fisketiden bestemmelsene for sjøørret i det strengest regulerte vassdraget. Disse bestemmelsene i forskriften om fiske fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen som du finner i lenke til høyre, gjelder selv om de fylkesvise forskriftene om munningssoner kan inneholde bestemmelser som ikke samsvarer med dette. 

Østfold Forskrift om fiske i vassdrag med laks og sjøørret, samt fredningssoner med unntak av Enningdalselva, Østfold
Oslo og Akershus Forskrift om fredningssoner utenfor vassdrag med anadrome laksefisk, Oslo og Akershus
Buskerud Forskrift for fiske etter laks og sjøørret i sjøen, Buskerud
Vestfold Forskrift om fiske og fredningssoner i vassdrag med anadrome laksefisk, Vestfold
Telemark Telemark har ikke egen forskrift om munningsfredning. Sentral forskrift gjelder: Forskrift om fisketider for fiske etter anadrom laksefisk i sjøen
Aust-Agder Forskrift om fiske utenfor vassdrag med laks eller sjøaure, Aust-Agder.
Vest-Agder Forskrift om fredningssoner ved utløpet av vassdrag med laks eller sjøaure, Vest-Agder.
Rogaland Forskrift om fredingssoner og nedsenking av garn i sjø, Rogaland.
Hordaland Forskrift om fiske ved utlaup av vassdrag med anadrome fiskeartar, Hordaland.
Sogn og Fjordane Forskrift om fiske utanfor vassdrag med laks og sjøaure og nedseinking av garn, Sogn og Fjordane.
Møre og Romsdal Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk, fredning ved utløp av vassdrag, i sund og straumar, Møre og Romsdal.
Sør-Trøndelag Forskrift om fiske i fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag som har oppgang av anadrome laksefisk, Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag Forskrift om fredete soner ved utløp av lakse- og sjøaurevassdrag, Nord-Trøndelag.
Nordland Forskrift for Norland fylke om fiske i vassdrag med anadrome laksefisk og fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om nedsenking av garn ved fiske i sjøen, Nordland
Troms Forskrift om fiske i sjøen nær vassdrag med bestander av laks, sjøørret og sjørøye, Troms.
Finnmark

Forskrift om fredningssoner for anadrome laksefisk ved elvemunninger og utløp fra kraftverk, Finnmark.

Forskrift om fisket med stang, håndsnøre, dorg og oter ved Tanaelvas munning, Finnmark.