Fordi mange land ikke har tilstrekkelige systemer for å behandle avfall forsvarlig, stilles det strenge regler ved grensekryssing av avfall. Foto: Miljødirektoratet

Eksport og import av avfall

Avfall har i dag utviklet seg til å bli en ressurs og ettertraktet handelsvare. Mange avfallsaktører velger å sende eller ta imot avfall over landegrensene for behandling. I forbindelse med dette er det utviklet et omfattende internasjonalt avtaleverk som myndigheter bruker for å sikre at forsendelser av avfall blir håndtert forsvarlig og i tråd med nasjonale bestemmelser og regelverk. Alle aktører som importerer eller eksporterer avfall er pliktige til å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk og operere i henhold til riktig kontrollprosedyre.

Miljødirektoratet er myndighet i Norge for oppfølging og kontroll av grensekryssende avfall. Søker du eller virksomheten din for første gang, er usikker på om hva slags kontrollprosedyre som skal følges, eller vil vite mer om avfallsklassifisering, se vår veiledning.

Avfallskontroller i havner og ved grenseoverganger

Miljødirektoratet vil høsten 2013 gjennomføre kontroller etter regelverket om grensekryssende forsendelser av avfall i havner og ved grenseoverganger. Forsendelser med mangelfulle eller feilaktige dokumenter vil enten bli holdt tilbake til dokumentene er rettet opp, eller returnert til avsender. Vi vurderer å anmelde grove brudd på regelverket.

Tjenester og verktøy