Handlingsplan for sirkulær økonomi

EU-kommisjonen har lagt fram en handlingsplan for sirkulær økonomi. Handlingsplanen omfatter tiltak som dekker mange sektorer, fra design av produkter, via avfallsbehandling til marked for materialgjenvunnet materiale.

Handlingsplanen foreslår også at flere rettsakter om avfall endres for å legge til rette for en ressurseffektiv, sirkulær økonomisk utvikling i Europa.

Nye mål for avfall

Planen setter mål for materialgjenvinning av kommunalt avfall til 65 prosent og for emballasjeavfall til 75 prosent innen 2030. I tillegg settes mål om at kun 10 prosent av kommunalt avfall kan deponeres etter 2030, og om et forbud mot deponering av kildesortert avfall.

Krav til økodesign

Det skal utvikles krav under økodesigndirektivet for om et produkt kan repareres, dets holdbarhet og gjenvinnbarhet, og det skal legges bedre til rette for at bi-produkt fra en industri blir ressurs for en annen.

Planen varsler ingen konkrete tiltak knyttet til en sirkulær økonomi fri for miljøgifter, utfordringen «produkt med kjemikalier som blir avfall» skal kun analyseres videre.

Se også EU-regelverk under utvikling og "Forslag til endringer av avfallsregelverket under EU-kommisjonens pakke for sirkulær økonomi".

 

Relaterte lenker