Brukerundersøkelser i verneområdene

Alle nasjonalparker i Norge skal utarbeide en besøksstrategi innen utgangen av 2020. Som bakgrunnsmateriale gjennomføres det i mange områder en brukerundersøkelser for å få informasjon om hvordan folk bruker området.

Tilbud til forvaltere

Miljødirektoratet tilbyr et fast opplegg for alle forvaltere som skal gjennomføre brukerundersøkelser. I det inngår et oppstartsseminar om brukerundersøkelser og veiledning tilpasset det enkelte verneområdet.

Miljødirektoratet har i samarbeid med Marit Vorkinn hos fylkesmannen i Oppland utarbeidet standard spørreskjema som skal brukes i alle verneområder.

Brukerundersøkelsen er delt inn i to deler:

  1. Et kort skjema som legges ut i svarkasser og fylles ut i felt
    og
  2. En mer omfattende etterundersøkelse som sendes ut via questback. E-postlister genereres ut fra e-post adressene som er registrert i feltskjemaene.

Rammeavtale om bistand og analyse

Miljødirektoratet inngikk i juni 2017 en avtale med to leverandører om bistand til analyse av data og produksjon av rapport fra gjennomførte brukerundersøkelser. Rammeavtalen sikrer en fast øvre grense for pris og at standard skjema for spørreundersøkelser blir brukt uavhengig av leverandør. Rammeavtalen fastsetter videre hvilke ytelser leverandøren har ansvar for å levere.

Leverandørene er:

  • Norsk institutt for naturforskning (NINA) med Nordlandsforskning som underleverandør
  • Oslo Economics

Miljødirektoratet fordeler oppdrag til leverandørene, og nasjonalparkstyrene inngår kontrakt direkte med leverandøren.

Alle forvaltere som skal gjennomføre en brukerundersøkelse får tilsendt kontraktsmaler og informasjon om rammeavtalen fra Miljødirektoratet.

Materiell

Skjema:

Materiell til kasser:

Data fra selvregistreringskort:

Rapport:

Rapporter fra brukerundersøkelser

Kontakt

Seniorrådgiver Line-Kristin Larsen,
Nasjonalparkseksjonen, Miljødirektoratet.

Tema

Relaterte lenker