Kveldsfiske i Grøtåa i Femunden nasjonalpark. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Opprettelse av verneområder

Verneområder vedtas av Kongen i statsråd, ofte som del av en større verneplan. Naturmangfoldloven har særskilte saksbehandlingsregler om opprettelse av verneområder.

Det følger av naturmangfoldloven at saksbehandlingen i vernesaker skal legge til rette for best mulig samarbeid med grunneiere, rettighetshavere, berørte næringsinteresser og representanter for lokalbefolkningen.   

Verneplanprosessen

Ved oppstart av en verneprosess skal verneforslaget kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet. Kunngjøringen skal omfatte de viktigste følgene verneforslaget antas å få. Grunneiere og rettighetshavere skal så vidt mulig underrettes ved brev og gis anledning til å uttale seg før verneforslag utformes. Det skal så tidlig som mulig søkes samarbeid med andre offentlige myndigheter og organisasjoner.

Forslaget til forskrift skal sendes på høring etter reglene i forvaltningsloven. Høringsforslaget skal beskrive det foreslåtte området, verneformål og verneverdier, avgrensing av området og hvilke andre verdier enn naturverdier som finnes i området. Høringsforslaget skal også beskrive de følgene forslaget antas å få. Forslaget legges frem til uttalelse for kommunen, fylkeskommunen og berørte statlige fagorganer, og for Sametinget hvis verneforslaget berører samiske interesser.

Oppgavefordeling

Fylkesmannen utarbeider melding om oppstart av vern og utarbeider verneforslag og eventuelt utkast til forvaltningsplan som sendes Miljødirektoratet til faglig gjennomgang før høring. Fylkesmannen sender saken på høring og oppsummerer høringsuttalelsene før tilrådning til Miljødirektoratet. Miljødirektoratet gjennomgår tilrådningen fra Fylkesmannen og sender deretter sin tilrådning til Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementet forbereder saken til statsråd.

Oppfølging av vernevedtak 

Etter at vernevedtak er fattet kunngjøres vernevedtaket i Norsk Lovtidend og i minst en avis som er alminnelig lest på stedet. Grunneiere og rettighetshavere orienteres ved eget brev med opplyning om retten til å kreve erstatning for vern. Vernevedtaket tinglyses på berørte eiendommer. Vedtatt vernegrense merkes i marka etter vernevedtaket. 

Relaterte lenker