Sikring av friluftslivsområder - fra planlegging til gjennomføring

Statlig sikring av friluftslivsområder innebærer at det offentlige skaffer seg råderett over et areal for å sikre det for allmennhetens friluftsliv. Kapitlene under gir veiledning i prosessen fra en kommune eller friluftsråd vurderer å søke statlig medvirkning til området er ferdig sikret. Her kan du lese om forberedelse til sikring (kap 1-6), om søknadsprosessen (kap 7) og gjennomføring og avslutning (kap 8).

1. Generelt om sikringsprosessen

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om statlig økonomisk... 20.12.12

2. Vurdering av om området bør sikres

Allemannsret­ten og friluftsloven gir allmennheten rett til fri ferdsel og opphold i... 20.12.12

3. Områdets status i regional og kommunal planlegging

Miljødirektoratet vil prioritere sikringssøknader som er behandlet i kommunal planproses... 20.12.12

4. Valg av sikringsform

Det finnes ulike måter å sikre et friluftslivsområde på, men erverv av grunn gjennom kjø... 20.12.12

5. Hvem skal eie området?

Det må også gjøres en vurdering av hvem som skal stå som eier av området når det søkes om statlig medvirkning til sikring av friluftslivsområder. Dette vil være avhengig av om... 20.12.12

6. Fastsetting av pris

Det er ingen enkel sak å vurdere hva som er akseptabel pris ved kjøp av friluftslivsområ... 20.12.12

7. Søknadsprosessen

Sikringsarbeidet er tuftet på et prinsipp om at initiativet til å sikre et område for... 20.12.12

8. Gjennomføring og avslutning

Når det gis tilsagn om statlige midler til sikring av friluftslivsområder, settes en frist for gjen­nomføring av sikringssaken. Denne vil vanligvis ligge to-tre år fram i tid. F... 20.12.12

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy