Innsending av søknad er første steget mot målet; - et friluftslivsområde til glede for mange. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

7. Søknadsprosessen

Sikringsarbeidet er tuftet på et prinsipp om at initiativet til å sikre et område for friluftsliv skal komme fra en kommune eller et interkommunalt friluftsråd. Bare disse kan søke staten om statlig økonomisk medvirkning. Søknader skal fremmes til fylkeskommunen innen 15. januar. Fylkeskommunen prioriterer søknadene og videresender disse til Miljødirektoratet for avgjørelse.

Før kommune eller friluftsråd sender søknad om statlig medvirkning til sikring av et område til friluftslivsformål, bør det gjøres flere sentrale avklaringer. Friluftsråd må for eksempel sørge for kommunal forankring før søknaden fremmes. At saken er grundig vurdert og godt forberedt, vil være en styrke for søknaden.

Grundig forberedelse vil også kunne forenkle gjennomføring av sikringsprosessen, blant annet ved å legge grunnlaget for et fornuftig prisnivå. Punktene i kapitlene over bør derfor være gjennomgått og vurdert før søknad sendes.

Søknad via elektronisk søknadssenter

Alle søknader skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter (se lenke til høyre). I søknadssenteret finner en veiledning til utfylling av søknaden. En bør også lese gjennom Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for naturforvaltningstiltak. Her finner en omtale og føringer for ordninga, som har det formelle navnet "Statlege tileigningar, bandlegging av friluftsområde (Kap. 1427 post 30)" (se lenke til venstre).

Krav til søknaden

Som vedlegg til søknaden skal det være med et følgebrev fra søker som supplerer og utdyper søknaden. Dette for at fylkeskommunen og Miljødirektoratet skal få et fullgodt bilde av hvorfor nettopp dette området bør sikres – og hvorfor den foreslåtte arealavgrensninga og prisen er fornuftig.

Vær oppmerksom på at sikringssøknader uten skikkelige kartvedlegg ikke behandles. Det er viktig at arealets utstrekning går tydelig fram av kartvedlegget, og det må følge med både oversikts- og detaljkart. Det bør vedlegges minst fire fargebilder, som på en god måte visualiserer området og de nære omgivelsene.

Les mer om krav til søknadens innhold i veiledningen i søknadssenteret.

Grunnleggende tilretteleggingstiltak

Miljødirektoratet kan i spesielle tilfeller medvirke økonomisk til "grunnleggende tilretteleggingstiltak" i forbindelse med at nye områder sikres. Dette vil si tilretteleggingstiltak som anses nødvendig for at området skal være tilgjengelig og kunne brukes av allmennheten.

Miljødirektoratets mulighet til å medvirke til slike tiltak vil være avhengig av budsjettsituasjonen. Staten kan også medvirke økonomisk til tilrettelegging av ferdig sikra friluftslivsområder. Denne medvirkningen forvaltes av fylkeskommunen i henhold til egne søknadsrutiner (jf. sidene om tilrettelegging og forvaltning).

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy