Listerfjordene

Listerfjordene er et felles navn på fjordene i Farsund, Fedafjord og Flekkefjord. Fjordene er forurenset, og kommunene i Listerregionen (Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord) har med støtte fra Miljødirektoratet ansatt en felles prosjektleder for prosjektet Rene Listerfjorder for å koordinere undersøkelser og opprydning av forurenset sjøbunn i fjordene.

Farsund

Som følge av avrenning og utslipp fra industriområder og bebyggelse er sjøbunnen rundt Farsund sterkt forurenset. Området er først og fremst forurenset med PCB og PAH, og Mattilsynet advarer mot å spise skjell fra området på grunn av høye konsentrasjoner av PCB- og PAH.

Undersøkelser og risikovurderinger viser at det er behov for oppryddingstiltak på grunn av PCB- og PAH-forurensningen. Farsund kommune har dekket til forurenset sjøbunn på Engøy nord og sør. I 2012 gjennomførte kommunen også mudring og tildekking ved Naudodden småbåthavn. Det ble i 2014 laget en tiltaksplan for opprydding av den forurensede sjøbunnen i Lundevågen. Miljødirektoratet har gitt Farsund 8,8 millioner kroner til opprydding av Lundevågen. Alcoa Lista og Farsund kommune skal betale for resten av utgiftene som er beregnet å bli 17,6 millioner kroner. Oppryddingen skal bli ferdig i 2017.

Fedafjorden

Fedafjorden er sterkt forurenset av kvikksølv, PCB, TBT og tjærestoffer (PAH) fra industri og skipstrafikk. Eramet Norway Kvinesdal AS, Borregaard Trælandsfos AS og Kvina Verft Eiendom gjorde en risikovurdering av sjøbunnen i etter pålegg fra Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Vest-Agder.

Risikovurderingen konkluderte at det er behov for opprydding i Indrevika, innerst i Fedafjorden. Tilleggsundersøkelser med en tiltaksplan for opprydding av de forurensede sedimentene ble ferdig i mars 2014. Anbefalingen i tiltaksplanen er å dekke til de forurensede områdene i Indrevika med rene masser, for at forurensningen ikke skal lekke ut og påvirke miljøet.

Flekkefjord

Sjøbunnen i områder rundt Flekkefjord er forurenset av miljøgiftene PAH, PCB og tungmetallene kadmium, krom og kvikksølv.

Undersøkelser og risikovurdering fra 2014 og viste at det er behov for store oppryddingstiltak i Tjørsvågsbukta, og noen mindre tiltak i Logakanalen og Grisefjorden. Kostnadene ved oppryddingen anslås til å ligge på 43 millioner kroner.

Miljødirektoratet støtter Flekkefjord kommune med 28 millioner kroner til å gjennomføre tiltak. Vilkårene for tildelingen var at Flekkefjord kommune, lokale bedrifter og andre samarbeidspartnere bidrar med de resterende 15 millionene. Flekkefjord jobber nå med planlegging av gjennomføring av oppryddingen. Oppryddingen av forurenset sjøbunn skal bli ferdig i 2017.

Listerfjordene: Kart: Miljøstatus i Norge. Du kan navigere i kartet og klikke deg videre inn i kartløsningen på www.miljostatus.no.

Relaterte lenker