Storøya på Fornebu er et populært friområde som er tilrettelagt som en stor park. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Bynært friluftsliv

Allemannsretten gjelder i all utmark. Når man nærmer seg tettsteder og byer, blir friluftslovens begreper innmark og utmark noe uklare. Inne i byer snakkes det derfor ofte om offentlige rom. Dette er vanligvis ubebygde arealer avsatt i kommunale planer for utøvelse av friluftsliv.  

Offentlige rom er ofte sterkt opparbeidede parkanlegg hvor ferdsel og opphold er kanalisert til tilrettelagte traseer og områder.

Friluftsloven gir liten veiledning i hvilke aktiviteter som er tillatt i parkanlegg. Byparker er vanligvis områder avsatt for barns lek. Aktiviteter som ake, gå på ski, sykle, skate, lage snøhule eller rett og slett fri lek, vil da være tillatt.    

I randsonen til byer og tettsteder finnes mange ubebygde arealer. Her er det naturlig at friluftsloven gjelder. Ubebygde arealer vil ofte ha karakter av opprinnelig natur eller kulturlandskap. Friluftslovens begreper innmark og utmark kan brukes som grunnlag for ferdsels- og oppholdsrett. Det er ikke tillatt å gjøre bruk av private områder rundt hus, hytter og gårdstun og dyrket mark.

I by- og tettstedsnære områder er det viktig at friluftslovens regler om «god ferdselskultur» etterleves. Ta med avfallet hjem, vis respekt for grunneiers bruk av området og ikke gå på dyrket mark om sommeren, er eksempler på god ferdselskultur. Pliktene er lovfestet i friluftslovens § 11.  

Telt må sett oppe mer enn 150 meter fra nærmeste bebodde hus og hytte og må tas ned og flyttes ut av området etter 2 døgn. Grunneier kan samtykke til at teltet settes opp nærmere og at det står lengre. 

Kommunen kan bestemme at friluftslovens regler ikke skal gjelde. Dette er gjort for en del mye brukt friluftslivsområder og formålet er ofte å hindre konflikter mellom ulike brukergrupper, slitasjeskader på sti og løypenett eller hindre at sanitære problemer oppstår. Slike reguleringer vil være en forskrift.

I verneforskrifter for nasjonalparker og andre verneområder kan det være fastsatt begrensninger i allemannsretten. Forskriftene er hjemlet i Naturmangfoldloven og kan regulere ferdsel og opphold. Det er alltid en god regel å sjekke vernereglene for det område du vil besøke. 

Tema

Relaterte lenker