Foto: Bjørn Klauer

Hundekjøring

Hundekjøring er en allemannsrett lovfestet i friluftsloven. I friluftsloven er hundekjøring plassert i samme bestemmelse som sykling og ridning og derfor tillatt på sti og vei i utmark og overalt i fjellet. 

Vinterstid er det upraktisk å knytte hundekjøring til stier i utmark fordi stiene da ofte ligger godt gjemt under snøen. Når det ikke er fare for skade, f.eks. skade på ungskog, er det derfor lovlig å kjøre hundespann også utenfor stil og vei. Aktiviteten må skje skånsomt og i tråd med kravet til gode ferdselskultur nedfelt i friluftslovens § 11. Det må ikke kjøres i skogplantefelt.

Det er ikke uvanlig at det opparbeides egne vintertraseer for trekkhunder, enten for å brukes i trenings- og konkurransesammenheng eller som ledd i friluftslivsutøvelse. Disse vil normalt være tilgjengelig for all hundekjøring selv om de ikke ligger på sti eller vei. Unntak kan gjelde hvor løypa, på grunn av skadepotensialet krever grunneiers samtykke. Grunneier kan da begrense sitt samtykke til å gjelde en eller flere personer.

Selv om det ikke er direkte forbud mot bruk av trekkhunder i preparerte skiløyper bør det vises varsomhet med dette. Dette må særlig gjelde dersom skiløypene skades av slede og hunder. Faren for skade varierer med snøens konsistens, graden av preparering, antall hunder i hundespannet og type slede.  

Bruk av hunder til å trekke forskjellige typer innretninger om sommeren (slede med hjul, vogner av forskjellig slag m.m.) må foregå på sti eller vei i utmark.

Fjellnaturen er sårbar. Selv om friluftsloven i utgangspunktet åpner for ferdsel overalt i fjellet, vil ofte bruken av forskjellige typer trekkutstyr kunne påføre fjellnaturen skade og derfor være ulovlig.  

Kommersielle turoperatører som tilbyr turer med trekkhunder har i utgangspunktet samme rettigheter som andre hundekjørere. Det forutsettes at turoperatøren tar særlig ansvar ovenfor naturen og grunneier slik at det ikke oppstår skade eller ulempe. Turoperatøren bør informere om pliktene etter friluftsloven og særlig passe på at kundene ikke kaster avfall i naturen. Vi oppfordrer til at operatører som bruker faste løyper tar kontakt med grunneier for å forebygge fremtidig konflikt. 

Tema