Kystfiske. Foto: Arild Sørensen, Miljødirektoratet

Kystfiske

Kystfiske som fritidsaktivitet er å betrakte som en allemannsrett og kan utøves av alle uavhengig av statsborgerskap og bosted. Norge er velsignet med over 100 000 km kystlinje, noe som gjør fiske i sjøen tilgjengelig for svært mange. Fiske i sjøen kan enten utøves fra land eller fra båt. Fiske fra land må foregå fra utmark eller fra områder åpne for alminnelig ferdsel (åpen kai, molo osv.).

God ferdselskultur

Friluftsloven krever at det også under fiske i sjøen utvises god ferdselskultur. Ikke skad naturen ved f.eks. å ta grener fra friske trær. Rydd opp etter deg, og ta med avfallet hjem. Vær spesielt påpasselig med ikke å kaste plastposer, plastflasker o.l. i vannet eller på land. Ikke forurens sjøen med drivstoff eller motorolje. 

Høsting av skjell o.l.

Allemannsretten gir deg også mulighet til å ta med mindre mengder naturprodukter hjem, når disse er uten særlig verdi. Det er derfor en allemannsrett å plukke skjell og andre organismer og planter i sjøen. Du må imidlertid være klar over at enkelte planter og organismer kan være fredet. Se relaterte lenker i høyremeny.

Faststående redskaper

Ved fiske med garn, ruser, teiner og lignende faststående redskap er du normalt avhengig av tilgang til båt. Også fiske fra båt i sjøen er en allemannsrett.

Allemannsretten gir fiskeren mulighet til å feste faststående redskap (f.eks. garn) i land i utmark. Regler for fiske med faststående redskap ligger under fiskerimyndighetenes ansvarsområde. Unntaket er fiske med faststående redskap i sjøen etter anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) som ligger under Miljødirektoratet.

Ved fiske med garn i sjøen i perioden fra 1. mars til 30. september skal hele fangstdelen av garnet til enhver tid være senket minst tre meter under havoverflaten (gjelder garn med maskestørrelser 32 millimeter eller større). Fylkesmannen kan gjøre nedsekningspåbudet gjeldende også for maskestørrelser under 32 millimeter.

Fiske med faststående redskap etter de tre anadrome artene er en grunneierrett og underlagt strenge restriksjoner bla. med hensyn til fisketid og redskapsbruk. Også arter som forvaltes av fiskerimyndighetene kan være underlagt reguleringer. Et eksempel på dette er hummerfiske.     

Sjøvett

Skal du ut på sjøen med motorbåt, må du ha tilstrekkelig kunnskap til å betjene båt og motor på en sikker måte. Det er viktig at båten er bygd og vedlikeholdt i forhold til din bruk. Værforholdene skifter raskt på sjøen. Selv om det er fint vær med blå himmel og lite vind når du drar ut, kan værforholdene fort endre seg til et forrykende uvær. Lytt til værmelding og vær hele tiden observant på endringer i været mens du er på sjøen. Føler du deg utrygg, sett kursen mot tryggere farvann. Bruk alltid redningsvest og insister på at også andre i båten gjør det samme. 

Turistfiske – eksport av fisk

Det er viktig å være klar over at dersom du skal ut av landet med fisk du har fisket i Norge, finnes visse begrensninger. Du kan ta med deg opp til 15 kilo fisk og én (hel) troféfisk ut av landet. Ferskvannsfisk som laks, ørret og røye er unntatt fra 15-kilosregelen. 

Grense elv/sjø

Også viktig å huske at det ikke er tillatt å fiske nærmere grense elv/sjø enn 100 meter (fylkesmannen har hjemmel til å utvide 100-metersgrensen).

Privat sone

En hus- eller hytteeier kan kreve eksklusiv bruk av det arealet som ligger nærmest hus- eller hytteeiendommen. Dette arealet blir ofte omtalt som den «private sone»

Allemannsretten gir rett til ferdsel med båt overalt på sjøen, også på steder hvor hus eller hytte ligger meget nærme vannet. Når du fisker fra land, må du holde deg utenfor den private sone rundt hus og hytte. Er det langgrunt, vil du avhengig av forholdene på stedet ofte kunne vade utenfor den private delen av tomten.

Fiske i ferskvann

Fiske i ferskvann er en grunneierrett. Barn under 16 år har likevel rett til gratis fiske i ferskvann etter innlandsfisk fra og med 1. januar til og med 20. august. Barns fiske i ferskvann er en allemannsrett.

 

Relaterte lenker