Unger i robåt på sjøen. Foto: Kristin S. Karlsen

Med båt

På sjøen kan du bruke både robåt, seilbåt og motorbåt. Dette er en allemannsrett. For kortere tid, inntil 24 timer, kan du dra båten opp på strandstrekning i utmark, men du må avtale med grunneieren, dersom du ønsker å ha båten fortøyd over tid.

Du kan også bruke ringer og fortøyningsanordninger i land, dersom disse er ledige, men eieren kan forby slik bruk. Da må han sette opp et skilt eller liknende som varsler om dette. Om du bare skal i land for et kortere tidsrom, kan du likevel fortøye, dersom det ikke foregår til fortrengsel for eier eller bruker.

Det er ikke tillatt å fortøye i privat brygge uten grunneiers samtykke.

Bruk av båt i ferskvann

Bruk av båt uten motor i ferskvann er en allemannsrett. Normalt er båt med motor også tillatt, dersom ikke grunneieren forbyr det. Motorferdselloven gir imidlertid klare begrensninger. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å kjøre motorbåt på vann som er mindre enn to kvadratkilometer. 

Kommunen kan regulere arealgrensen både opp og ned ved lokal forskrift. I tillegg kan grunneiere forby motorbåter med hjemmel i vannressursloven. Vassdragsmyndigheten kan oppheve forbudet.

Du kan ikke bruke en privat brygge uten å ha hentet inn grunneierens tillatelse. Reglene for å dra båten opp i utmark for kortere tid er den samme som når du ferdes på sjøen. Det samme gjelder for bruk av ringer og andre fortøyningsanordninger i land.

Relaterte lenker