Dragelek på strand. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Hva er et sikret friluftslivsområde?

I over femti år har staten bidratt til å sikre folk tilgang til friluftslivsområder, gjennom kjøp av grunn eller avtaler om bruk og tilrettelegging. I dag har vi nesten 2 300 friluftslivsområder i Norge, som kommunene og staten i samarbeid har sikret for allmennhetens friluftsliv.

Staten, ved Miljødirektoratet, har det overordnede forvaltningsansvaret for statlig sikrete friluftslivsområder. Vi forvalter to tilskuddsposter, en til erverv av nye områder og en til forvaltning og tilrettelegging i de eksisterende.

Erverv av områder

Erverv av områder innebærer at staten kjøper et område, eller inngår avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Ved søknad om tilskudd til nye områder, prioriterer vi områder som kan brukes av store befolkningsgrupper, for eksempel grønnstruktur i byer og tettsteder. Også landfaste områder langs sjøen har høy prioritet.

Store deler av forvaltningen er delegert til fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunene og interkommunale friluftsråd. Under For forvaltningen i toppmenyen kan du lese mer om sikring og forvaltning av friluftslivsområder.

Ikke alle arealer som brukes til friluftsliv skal sikres som friluftslivsområde. Verdifulle arealer til friluftslivsformål bør i all hovedsak ivaretas gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Her er det kommunene som har hovedansvaret.

Hvor ligger friluftslivsområdene?

De siste årene har staten sikret 40-60 nye friluftslivsområder årlig. Det totale antallet sikringssaker nærmer seg nå 2 300. De fleste nyere områdene ligger langs kysten fra Østfold til Hordaland, som har vært en prioritert strekning de siste årene. Vest-Agder er med sine 300 områder det fylket som har flest friluftslivsområder. Fordelingen mellom fylkene kan du se på nettstedet Miljøstatus i Norge.

En stadig større del av befolkningen bor i byer og tettsteder. Det fører til et økt behov for grøntområder og utfartsområder i nærheten av bebyggelse. Miljøvernmyndighetene har som mål at tilgangen på og tilgjengeligheten til grøntareal, turveier, større naturområder og bade- og fiskeområder skal gi mulighet til et variert friluftsliv i hverdagen og i ferier. Dette vil kunne bidra til økt trivsel og bedre fysisk og mental helse.

At vi slipper å bruke motorisert transportmiddel for å drive friluftsliv, vil dessuten ha positiv effekt på klimaet. I årene som kommer vil vi satse enda mer på å sikre verdifulle områder for friluftsliv i byer og tettsteder, bl a gjennom et eget nærmiljøprosjekt. Les mer om denne satsingen på nettsidene Nærmiljøsatsingen (se lenke til høyre).

Tilrettelegging

Friluftsområder kan være relativt urørte områder, eller de kan være tungt tilrettelagte. Tilretteleggingstiltak kan for eksempel være bålplasser, brygger, stier, toalett, informasjonstavler, søppelstativ, bord og benker. Mange av friluftslivsområdene er tilrettelagte for funksjonshemmede. Det er et mål at tilretteleggingen skal være naturvennlig.

Lurer du på hvilke friluftslivsområder som finnes der du bor?

I Naturbase kan du søke på friluftslivsområder i ditt område. Du kan også søke på tilretteleggingstiltak eller bruksområde. I Naturbase velger du lenken Avansert søk.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Tema

Relaterte lenker