Trolltunga. Foto: Kristian Sletten Hanisch

Nasjonale turiststier

Nasjonale turiststier er en ordning som skal ivareta natur- og opplevelsesverdiene ved et utvalg naturområder som mottar særlig stort besøk.

Hva kjennetegner en nasjonal turiststi

 • Store besøkstall inkl. stor andel/stort antall internasjonale gjester
 • Helhetlig planlegging gjennom god besøksforvaltning
 • Turmål med store opplevelseskvaliteter
 • God informasjon til de besøkende
 • Stipatrulje, naturveileder eller guider i området
 • Turmålet er en dagstur
 • Mulighet for felles- /kollektivtransport i sesong

Ordningen er etablert som svar på nye utfordringer i norsk naturforvaltning. Det store antallet besøkende har medført stor slitasje på stiene, utfordringer med søppel, behov for informasjon om turløypene, om for eksempel vanskelighetsgrad og hvordan man kan ferdes trygt og utfordringer knyttet til beredskap. Skal Norge fortsette å være et bærekraftig reisemål, og disse turmålene forbli attraktive, er det nødvendig å ta helhetlige grep. Nasjonale turiststier skal bidra til å løse noen av disse utfordringene.

Målet med tilskuddsordningen Nasjonale turiststier er å bidra til en god håndtering av store mengder besøkende gjennom en helhetlig besøksforvaltning. På den måten tar vi vare på opplevelses- og naturverdiene på turmålet, samtidig som det legger grunnlag for bred verdiskaping lokalt. Tilskuddsordningen skal også medvirke til å håndtere utfordringer som slitasje, søppel, og behov for informasjon, samt bidra til et godt og forebyggende beredskapsarbeid.

Sikre god forvaltning av turiststiene

Helhetlig og langsiktig planlegging er sentralt i arbeidet med nasjonale turiststier. Besøksforvaltning innebærer å legge til rette for og styre bruken av et område slik at man skaper gode opplevelser for de besøkende, og bidrar til lokalverdiskaping, samtidig som naturverdiene ivaretas.

Dette innebærer behov for god kunnskap både om hvor det er sårbare naturverdier, informasjon om de besøkende og om reiselivets bruk av det aktuelle området. Ved å se dette i sammenheng, kan man se om det er noen områder der naturen ikke tåler nåværende eller forventet framtidig trafikk.

Ved eksempelvis å legge om en sti, eller styre ferdselen utenom et sårbart område, kan man unngå at det store trykket av besøkende fører til slitasje på naturen. God informasjon kan brukes til bla. å gi kunnskap om natur- og kulturverdiene. Dette kan også bidra til økt opplevelse for de besøkende. Informasjon kan også være viktig i et sikkerhetsaspekt.

Det vil bli stilt krav om at turmål som ønsker å kvalifisere seg som Nasjonal turiststi må utarbeide en besøksstrategi for området, altså en handlingsplan for den helhetlige besøksforvaltningen. I arbeidet med besøksforvaltning er det viktig med et bredt samarbeid mellom ulike aktører.

Autorisasjonsordning for turiststier

Det vil i løpet av 2018 bli utarbeidet en autorisasjonsordning, der utvalgte stier kan bli autorisert som Nasjonal turiststi. Disse stiene vil bli prioritert ved tildeling av midler fra tilskuddsordningen fra og med 2019. Det vil være et begrenset antall stier som blir definert som nasjonale turiststier. Hvor mange stier som skal blir autorisert, vil bli vurdert nærmere i den videre prosessen med utvikling av autorisasjonsordningen. Miljødirektoratet er satt til å lede dette arbeidet, på oppdrag for Klima- og miljødepartementet.

Tildeling av midler 2018

Tilskuddsordningen Nasjonale turiststier ble opprettet av Regjeringen i 2017. Den ble videreført i 2018 med en ramme på 10,5 millioner kroner.

De som kan søke på tilskuddsordningen er blant annet destinasjonsselskaper, kommuner, fylkeskommuner, kommunale- eller interkommunale foretak, stiftelser, frivillige organisasjoner og verneområdestyrer. Søknader som har lokal forankring og bredt samarbeid med flere aktører innen reiseliv, frivillige lag og organisasjoner, kommuner og offentlig forvaltning blir prioritert.

Tilskuddsordningen skal støtte opp under arbeid med tiltak og planlegging knyttet til turstier som har svært mange besøkende hvor en stor andel er internasjonale gjester. Tiltakene skal være konkrete og gjennomførbare i inneværende år. Tilskuddsordningen gir ikke støtte til driftsoppgaver.

Tilskuddsordningen krever at søkerne bidrar med minimum 50 prosent egeninnsats i tiltakene, enten i form av penger eller arbeidsinnsats.

Eksempler på tiltak som kan få tilskudd i 2018 er:

 • Informasjonstiltak
 • Planleggingstiltak, forprosjekt, prosjektledelse og planlegging knyttet til besøksforvaltning, mer miljøvennlige transporttilbud, som forberedelse til å søke om autorisasjon
 • Tilrettelegging og merking av sti
 • Sikringsbuer og andre beredskapstiltak
 • Sanitæranlegg
 • Søppelhåndtering

Søknadsfristen for 2018 var 1. februar.

Detaljert informasjon om kriterier for ordningen ligger i elektronisk søknadssenter: Tilskudd til nasjonale turiststier

 

Tema

Relaterte lenker