Hva som skjer i Europa har stor betydning for utviklingen i norsk miljøtilstand og norsk miljøpolitikk.. Foto: iStockphoto.com

Europa

Norges samarbeid med Europa er en av bærebjelkene i norsk utenrikspolitikk. Hva som skjer i Europa har stor betydning for utviklingen i norsk miljøtilstand og norsk miljøpolitikk. Særlig viktig er samarbeidet med EU.

EU og EØS-avtalen

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet av felles regelverk som er utviklet i EU. Da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994, ble så å si alt miljøregelverk fra EU tatt inn.

I lys av utviklingen siden avtalen ble inngått, samt den omfattende praksisen som foreligger i å innlemme EUs rettsakter på miljøområdet, utpeker miljøområdet seg som en sentral del av EØS-samarbeidet.

På klima- og forurensningsområdet er EØS-regelverket omfattende, og innen natur- og ressursforvaltning har vi EØS-regelverk innenfor forvaltningen av vann og kystnære marine områder og forvaltningen av genmodifiserte organismer (GMO).

Selv om Norge i hovedsak ikke er direkte forpliktet av EUs rettsakter gjennom EØS-avtalen innen naturvern og ressursforvaltning, har EUs reguleringer på områdene likevel stor indirekte betydning for Norge. Dette gjelder blant annet for fugledirektivet og habitatdirektivet.

EU er en viktig global miljøaktør og ofte alliansepartner til Norge og andre europeiske land, som Sveits, i arbeidet med globale miljøkonvensjoner og i annet FN-arbeid.

Miljødirektoratet på mange arenaer

Det europeiske miljøsamarbeidet skjer på en rekke ulike arenaer. Miljødirektoratet bidrar særlig gjennom arbeidet med:

  • EØS-avtalen
  • EØS-midlene
  • Det europeiske miljøbyrået (EEA) og EIONET
  • Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)
  • Det europeiske miljødirektørnettverket
  • Oslo-Paris-konvensjonen (OSPAR-konvensjonen) om vern av det marine miljøet i det nordøstlige atlanterhavsområdet.
  • Konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder (Bernkonvensjonen)
  • FNs økonomiske kommisjon for Europa (UN/ECE)
  • Prosjektsamarbeid med søkerland til EU

Direktoratet har arbeidet aktivt innenfor rammene av EØS-midlene siden oppstarten høsten 2003. Gjennom EØS-avtalen deltar Norge også i samarbeidet under Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Relaterte lenker