Feller som fanger viltet levende

Redskapene som fanger viltet levende, må alle ha mål ut fra hensynet til dyrets bevegelsesfrihet. Husk at under bruk av alle fangstredskap som fanger viltet levende er hyppig tilsyn en viktig forutsetning.

Et fanget pattedyr utsettes for langt mindre stress, dersom det kan skjule seg i fellen. En trekasse plassert inni en revebås vil ofte resultere i at reven kryper inn og gjemmer seg. Redskapet bør plasseres slik at det er skjermet mot innsyn og kamuflert med busker og bar.

Følgende typer fangstredskap er tillatt til levende fangst av vilt:

  • Bås til grevling, rødrev, mårhund og vaskebjørn av typene värmlandsk tunnelfelle, smålandsk revefelle, Nyåkersfella og Øster-Malmafella, eller typer som er konstruerte og virker på tilsvarende måte. Slike båser skal være dekt av et heldekkende solid materiale (ikke metall), både i fangstrommet og på fallemmene.
  • Bås til jerv og gaupe, som fylkesmannen har gitt tillatelse til å bruke. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal fremgå av søknaden.
  • Fangstbur til grevling, villmink, røyskatt, mårhund, vaskebjørn, ravn, kråke og skjære.

Merking av redskapene

Fangstredskaper som er satt ut, skal være merket med brukerens navn og adresse og eventuelt telefonnummer. Ved bruk av bås, må du, innen ti dager før fangsten starter, melde fra til kommunen om type fangstinnretning, nøyaktig stedsangivelse og navn.

Det er ikke nødvendig å melde fra om bruk av bås til gaupe og jerv, jf. instruks for godkjenning av bås til gaupe og jerv.

Tilsyn når viltet blir fanget levende

Ved bruk av fangstredskap som fanger viltet levende, må du føre tilsyn med redskapet minst én gang i døgnet. Ved fangst av villmink, gaupe og jerv skal det føres tilsyn minst hver morgen og kveld. Du er pliktet til straks å slippe fri fredete viltarter, eller viltarter som ikke er tillatt fanget i vedkommende redskap.

Vilt som er fanget levende, skal straks bli avlivet når fangstmannen fører tilsyn med redskapet. Avlivingen skal skje sikkerhetsmessig forsvarlig og på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødig lidelse.

Til å avlive gaupe, jerv, rødrev, grevling, mårhund, vaskebjørn og villmink som er fanget i bås eller felle, kan man benytte salongrifle, revolver eller pistol i kaliber 22 LR.

ISO- standard

Det er vedtatt en norsk ISO-standard for feller som er tilpasset gjeldende EU-krav. Standarden er fastsatt av Standard Norge og kan bestilles fra dem.

ISO-standarden legger grunnlaget for å få testet og typegodkjente feller i framtida, men foreløpig er det ingen laboratorier i Europa som tilfredsstiller kravene til å utføre de aktuelle testene. Inntil videre gjelder reglene for feller, som er gitt i forskrift om utøvelse av jakt og fangst med tilhørende rundskriv.

Relaterte lenker