Jakt i Norge

I Norge er alt vilt fredet, med mindre annet følger av viltloven. Det er derfor bare et begrenset antall arter det er tillatt å jakte på. De jaktbare artene har jakttider, som er regulert gjennom en egen forskrift.

Vi skiller vanligvis mellom småvilt og storvilt, og det er ulike krav som stilles til jegere som jakter på disse artene. Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år og den som utøver jakt på storvilt må være fylt 18 år. Fangst kan bare utøves av personer som har fylt 16 år. For fangst av gaupe er aldersgrensen 18 år.

Human jakt

Miljømyndighetene forutsetter at all jakt og fangst skal være human. Det innebærer blant annet at dyr ikke skal bli utsatt for unødige lidelser. Human jakt og fangst har, i likhet med sikkerhet, stått sentralt i den obligatoriske jegeropplæringa som ble innført i 1986.

Som jeger og fangstmann er det viktig at du setter deg grundig inn i regler om jakt- og fangstutøvelse, slik at du til enhver tid jakter lovlig og på en måte som er allment akseptert. Viltloven, med tilhørende forskrifter, er gjengitt på våre sider om lover og forskrifter.

Jakt og motoriserte kjøretøy

Under ferdsel med motoriserte kjøretøy, skal jaktvåpen være tømt for ammunisjon og nedpakket i futteral, eller de skal plasseres slik at de ikke er lett tilgjengelige verken for fører, eller passasjer.

Det er forbudt å løsne skudd fra motoriserte kjøretøy. Det er også forbudt å bruke motorisert kjøretøy, inkludert luftfartøy, til forfølgning av vilt eller til å avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren. Dette gjelder også ved lokalisering av vilt utenfor vei.

Viktige ting å huske på

For å kunne utøve jakt eller fangst i Norge, må du være registrert i Jegerregisteret i Brønnøysund og ha betalt jegeravgift for gjeldende jaktår. Med mindre jakta foregår på fjord eller hav, må du i tillegg ha tillatelse fra grunneier.

Følgende dokumentasjon må du ta med deg når du jakter:

  • gyldig jegeravgiftskort
  • våpenkort for registreringspliktige våpen (gjelder all jakt)
  • dokumentasjon på gjennomført skyteprøve når det blir jaktet med rifle på storvilt
  • dokumentasjon på tilgang til godkjent ettersøkshund under jakt på elg, hjort og rådyr
  • gyldig personlig lisens for den aktuelle arten under lisensjakt
  • kontrollkort og eventuell fellesjaktavtale under jakt på villrein

Er du fast bosatt i utlandet og ønsker å jakte i Norge, trenger du ikke å ta jegerprøven eller avlegge skyteprøve dersom du fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i ditt hjemland. Hvis du skal jakte i Norge må du sende ditt utenlandske jegeravgiftskort med opplysninger om navn, fødselsdato og postadresse til Jegerregisteret. Dokumentasjonen må sendes via e-post, faks eller brev i god tid før du planlegger å reise på jakt. Les mer på Jegerregisterets nettsider.

Jakt på offentlig grunn

Omtrent en tredjedel av alt landarealet i Norge er eid av det offentlige. I Nord-Norge har Statskog SF ansvaret for forvaltningen av mesteparten av den statlig eide grunnen, med unntak av i Finnmark hvor forvaltningen ligger til Finnmarkseiendommen (FeFo).

I Sør-Norge er det kommunale fjellstyrer som administrerer statsallmenningene. Det er fjellstyrene som organiserer jakten på statens grunn i kommuner med statsallmenning. På statgrunn som ikke er statsallmenning organiseres jakta av Statskog.

Jakt på Statsallmenninger er forbeholdt personer bosatt i Norge siste tolv måneder. For områder hvor jakta administreres av Statskog er også dette hovedregelen, men det er gjort unntak fra denne bestemmelsen innenfor enkelte områder. Personer bosatt i utlandet kan jakte på Finnmarkseiendommen.

Spørsmål som gjelder adgang til jakt, eller lokale jakttider, skal rettes til de respektive kommuner eller til Norges Fjellstyresamband, som er en paraplyorganisasjon for alle fjellstyrene i Norge.

Jakt på privat grunn

Det er store regionale og lokale forskjeller når det gjelder allmennhetens tilgang til å jakte på privat grunn. I noen områder er småviltjakta organisert gjennom grunneierlag, mens man i andre områder må ta direkte kontakt med den enkelte grunneier.

Det er best tilgang til småviltjakt på privat grunn i områder som har organisert salg av kort gjennom grunneierlag eller lokale jeger- og fiskerforeninger.

Småviltjakt kan i noen områder legges ut eksklusivt i kortere eller lengre perioder (åremål). Slik  jakt er ofte mer kostbar enn ordinært salg av jaktkort.

Jakt på elg og hjort leies primært bort på åremål, hvor betalingen som regel står i relasjon til tildelte og/eller felte dyr.   

Jakt på rådyr organiseres enten som jakt på elg/hjort eller småviltjakt.

Innførsel og utførsel av jaktvåpen

Du finner informasjon om innførsel og utførsel av jaktvåpen på Politiets nettsider.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker