Jaktstatistikk

Norske jegere og rettighetshavere rapporterer årlig hvilke arter og antall vilt som er felt under jakt og fangst til Statistisk Sentalbyrå. Statistikken er viktige verktøy innen forvaltning av viltet i Norge, ikke minst for å følge utviklinga i viltbestandene.

Småvilt

Alle som betaler jegeravgifta er pålagt å rapportere utbyttet fra jakt og fangst innen 1. mai det påfølgende året. Antall felte småvilt rapporteres av jegerne enten på papirskjema, eller over Internett. Jegere som rapporterer via Internett, blir bedt om å oppgi kommunen der viltet er felt, mens de som rapporterer på papirskjema, bare oppgir jaktfylke.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har egen temaside for jakt og fritidsfiske. Her finner du nye artikler etter hvert som SSB publiserer tall fra jakt- og fangststatistikken. Du kan også se på ferdige tabeller og figurer eller lage dine egne tabeller i Statistikkbanken. På nettsiden finnes også historisk statistikk.

Følg lenken i høyremenyen for å gå til Statistisk sentralbyrå (SSB) sine nettsider.

Hjortevilt

Alle kommuner hvor det utøves jakt på elg, hjort og rådyr rapporterer årlig fellingstall, fordelt på alder og kjønn til Statistisk Sentralbyrå. De fleste kommunene rapporterer via Hjorteviltregisteret.

Hjorteviltregisteret ivaretar data fra jakt på hjortevilt og bever, samt opplysninger om fallvilt av utvalgte arter. På nettsidene til SSB finnes tall fra "Sett elg" og "Sett hjort", fellingstillatelser, fellingstall, slaktevekter, med mer. Tallene kan vises på vald- og jaktfeltnivå. Fellingstall for hele kommuner publiseres av SSB.

Fellingstall for villrein samles inn av rettighetshavere etter endt jakt, og rapporters til SSB via villreinnemndene for det aktuelle villreinområdet.

Jegere på jakt

Statistisk Sentralbyrå publiserer også tall over hvor mange jegere som jakter per jaktår og hvilke arter de jaktet på. I tillegg finnes tall på andel jegere målt i prosent av befolkninga i den enkelte kommune.

Fallvilt

Fallvilt, også kalt irregulær avgang, er en samlebetegnelse for all avgang av vilt som ikke skyldes jakt. Tall for irregulær avgang samles årlig inn av kommunene og rapporteres til Statistisk sentralbyrå. Mange kommuner samler inn data via Hjorteviltregisteret.

En av de viktigste årsakene til dødelighet for hjortevilt, i tillegg til jakt, er påkjørsler på enten veg, eller jernbane. Mange kommuner legger inn kartfestede opplysninger på hjorteviltregisterets nettsider. Disse opplysningene finnes i registerets innsynsløsning.

Oversikt over avgangen av vilt er viktig for å få best mulig oversikt over viltbestandene, og særlig hjortevilt. Kartfesting av påkjørsler bidrar til viktig kunnskap for framtidig planlegging innen samferdselssektoren, som planlegging av nye veger og jernbanestrekninger, men også målrettede tiltak, som rydding av skog, plassering viltoverganger med mer.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker