Jegerprøve og opplæringsjakt

Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Fra det kalenderåret du fyller 14 år kan du delta på opplæringsjakt. 

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt, felling eller fangst.

Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Med bagrunn i evaluering av jegerprøvekurset i 2015 lanserte Miljødirektoratet nytt jegerprøvekurs 1. januar 2017. Instruktørene kan ta i bruk det nye jegerprøvekurset etter gjennomført oppdatering første halvår 2017.

Frem til 1. juli 2017 var det mulig å gjennomføre jegerprøvekurset både etter gammel og ny studieplan.

Fra og med 1. juli er det bare mulig å kjøre kurset etter ny studieplan fra 2017.

Jegerprøvekandidater som har fullført kurs etter gammel studieplan, vil fra og med 1. juli bare få tilbud om eksamen etter ny studieplan. Dette gjelder både for dem som skal opp til eksamen for første gang og for dem som skal ha ett nytt forsøk.

Pensum er i stor grad det samme, og Miljødirektoratet vurderer gjennomført kurs etter gammel studieplan som tilstrekkelig grunnlag for å kunne gå opp til eksamen.

Jegerregisteret

Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.

Personer som er fast bosatt i utlandet trenger ikke å avlegge jegerprøven, mot at de fyller vilkårene for å drive tilsvarende jakt i hjemlandet.

Kursarrangører

Fem studieforbund har inngått avtale med Miljødirektoratet om å gjennomføre det obligatoriske jegerprøvekurset.

Disse er: Studieforbundet Folkeuniversitetet, Studieforbundet næring og samfunn, Studieforbundet natur og miljø, Studieforbundet AOF og Samisk Studieforbund.

I tillegg har skoleverket og Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter tillatelse til å arrangere det obligatoriske kurset for henholdsvis elever og soldater. Kursarragør kan kreve kursavgift for obligatorisk kurs.

Tilbudet om obligatoriske kurs varierer fra kommune til kommune. Lokale studieorganisasjoner tilbyr kurset gjennom studiekatalogene sine, eller de kan annonsere kurs i aviser og tidsskrift. Kommunene, lokale studieorganisasjoner og jeger- og fiskerforeninger kan også gi svar på spørsmål om jegerprøven.

Jegerprøveeksamen og eksamensgebyr

Det er kommunene som har ansvaret for å gjennomføre elektronisk eksamen. Den som skal gå opp til eksamen må betale et jegerprøvegebyr på 300 kr som gjelder for ett eksamensforsøk.

Jegerprøvegebyret skal betales via Miljødirektoratets elektroniske betalingsløsning. 

Registrering som jegerprøvekandidat og betaling gjøres på www.jegerprøveeksamen.no/for-kandidater/

Læremidler

Det er utarbeidet flere lærebøker, som blir brukt i forbindelse med jegerprøven. Du kan kjøpe bøkene i bokhandelen, eller låne dem på biblioteket.

Ved gjennomføring av jegerprøvekurs, finnes det nettbasert læring for alle samlingene. Disse kan benyttes som et supplement til lærebok, eller som en repetisjon og forberedelse til eksamen. Ved gyldig fravær på inntil to samlinger skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen.

Gå til e-læring for nytt kurs 2017

Du finner mer utfyllende informasjon om jegerprøven i vår veiledning om utøvelse av jakt, felling og fangst (se høyre marg).

Opplæring i jakt og fangst

Den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år kan delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl i opplæringsøyemed når vedkommende har samtykke fra foreldre eller foresatte og er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Fra det kalenderåret du fyller 16 år og frem til fylte 18 år, kan du, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere, delta i opplæring på storviltjakt med våpen. Vilkåret er at du har samtykke fra foreldrene dine, eller andre foresatte, og at du er under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.

Tilsynspersonen må ha drevet med jakt, betalt jegeravgift i minst tre år og ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring. Tilsynspersonen må også ha tillatelse fra grunneier.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker