Våpen og ammunisjon

Sikker og human jaktutøvelse krever kunnskap om våpen og ammunisjon. Det er viktig at jegerne tar de rette valgene innenfor de rammer lovverket setter.

Til felling av vilt under ordinær jakt kan det bare brukes rifle og haglevåpen med ladning av krutt. Under jakt er det ikke tillatt å bruke pistol, revolver, halvautomatiske våpen av militær karakter eller helautomatiske skytevåpen.

Storviltjakt

Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, muflon, moskusfe eller felling av bjørn og ulv er det kun tillatt å bruke rifle. Det samme gjelder jakt på råbukk i perioden 10. august til 25. september.

Under jakt på elg, hjort og rådyr er det ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn tre skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Under jakt på øvrige viltarter hvor det brukes halvautomatisk rifle er det ikke tillatt å bruke mer enn to skudd i magasinet og ett skudd i kammeret.

Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, villsvin, muflon, moskusfe eller felling av ulv og bjørn skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil med minimumsvekt 9 gram og med følgende anslagsenergi:

a) For ammunisjon med kulevekt mellom 9 gram (138,9 grain) og 10 gram (154 grain) skal anslagsenergien være minst 2700 joule (275 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.
b) For ammunisjon med kulevekt på 10 gram eller mer skal anslagsenergien være minst 2200 joule (225 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.

Under jakt med rifle på rådyr, bever, jerv og gaupe skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil og anslagsenergien skal være minst 980 joule (100 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.

Det er tillatt å bruke fyllingskule/slugs til jakt på rådyr. TIl jakt på villsvin er det når haglegevær benyttes, kun tillatt å benytte fyllingskule/slugs.

Småviljakt

Til småviltjakt er det bare tillatt å bruke haglgevær med inntil to skudd og rifle. Salongrifle (salonggevær) kaliber 22 LR kan bare brukes under jakt på viltarter opp til en hares størrelse, men ikke til hare.

I utgangspunktet er jakt med våpen ladet med blyhagl forbudt. Det er gjort unntak for jakt på følgende arter: li- og fjellrype, storfugl, orrfugl, rugde, jerpe, duer, ærfugl, skarv, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike, trost, fasan, hare, sørhare, viltlevende kanin, rådyr, gaupe, mår, mårhund, rødrev, røyskatt, grevling, villmink og ekorn, og under felling av jerv og gaupe. Unntaket gjelder også for jakt på gjess som oppholder seg på innmark, jf. friluftsloven § 1a.

Det er forbudt å bruke blyhagl under baneskyting.

Hvilken haglammunisjon og haglstørrelse jegerne skal velge bestemmes ut fra hvilke viltarter det skal jaktes på. Haglgeværet må også prøveskytes for å se hvilken dekningsgrad haglene fra de ulike patronfabrikata gir i det enkelte våpen. Hagltypen skal ikke bare stå i forhold til den aktuelle viltarten, men også det enkelte våpens trangboring.

Jegerne skal også selv innenfor regelverket vurdere hvilken anslagsenergi for rifle som egner seg for jakt etter de ulike småviltartene.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker