Biocider

Produkter med biocider benyttes til bekjempelse av uønskede organismer. Med biociddirektivet (98/8/EC) ble det innført harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. EUs biociddirektiv er innført i norsk forskrift, forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften). Mange biocider og biocidprodukter har svært betenkelige egenskaper for helse og miljø. Godkjenning av biocidstoffer og biocidprodukter er basert på en grundig vurdering og vil derfor bidra til bedre beskyttelse av menneskers helse og det ytre miljø. Regelverket forenkler handelen av biocider og biocidprodukter mellom de ulike EØS-landene.

Vær oppmerksom på at informasjonen som ligger på vår nettside om biocider er basert på EU's biociddirektiv (98/8/EC).  Den 1. september 2013 ble denne erstattet av en ny forordning  ((EU) No 528/2012 ), som om kort tid vil bli gjennomført i en ny norsk biocidforksrift.  Våre nettsider vil bli oppdatert når  det nye regelverket trer i kraft. For mer informasjon om EU sin nye biocidforordning, være vennlig å gå inn på ECHA eller EU-kommisjonens hjemmesider.

Tjenester og verktøy