Biocidprodukter

Et biocidprodukt inneholder ett eller flere aktive stoffer som gjør at produktet kan brukes til å forstyrre, uskadeliggjøre eller på noen annen måte forhindre virkninger av skadelige organismer. Biocidprodukter inneholder aktive stoffer (virkestoffer) som gir en kjemisk eller biologisk bekjempelsesvirkning. Mange biocidprodukter har betenkelige egenskaper for helse og miljø, siden det er nettopp produktenes giftige egenskaper som gir ønsket effekt overfor skadelige organismer som sopp, insekter eller rotter.

Biocidforordningen omfatter 22 produkttyper fordelt på fire hovedgrupper. Hovedgruppene er desinfeksjonsmidler, konserveringsmidler, skadedyrbekjempningsmidler og andre biocidprodukter. Eksempler på produkttyper er treimpregneringsmidler, rottemidler, insektrepellenter og bunnstoff til båter. En beskrivelse av alle de 22 produkttypene finnes i biocidforordningens vedlegg V.

Biocidforordningen omfatter i utgangspunktet ikke produkter som reguleres av andre godkjenningsordninger, som legemidler, plantevernmidler, kosmetikk og tilsetningsstoffer i næringsmidler. Noen få produkter kan imidlertid regnes som både biocidprodukt og kosmetikk, medisinsk utstyr eller plantevernmiddel, og må etterleve kravene i begge regelverk. EU-kommisjonen har publisert veiledningsdokumenter som omhandler grenseoppgangene mellom ulike regelverk på databasen CIRCABC. Se mer om dette under Ofte stilte spørsmål om biocider.

Se også spørsmål og svar (Q&As) om biocider på ECHAs nettsider

En gruppe biocidprodukter som inneholder de samme aktive stoffene og som oppfyller visse likhetskrav, kalles en biocidproduktfamilie. Du kan lese mer om dette på ECHAs nettsider

Biocidprodukter må registreres i produktregisteret

Alle biocidprodukter på det norske markedet må meldes til produktregisteret, uavhengig av omsetningsmengde og klassifisering og merking. Bruk enten skjemaet "melding om biocid" eller den elektronisk løsningen fra Altinn. Biocidprodukter som klassifiseres og merkes i henhold til CLP-forordningens artikkel 3, jf. CLP-forskriften  og som omsettes i mengder på 100 kg pr. år eller mer, skal i tillegg deklareres. Les mer om deklareringsplikt og bruk av elektronisk deklarering på produktregisterets nettsider. Spørsmål om innmelding og deklarering kan sendes til produktregisteret@miljodir.no.

Andre krav til biocidprodukter

Andre krav til biocidprodukter på det norske markedet avhenger av om produktene skal godkjennes av Miljødirektoratet eller om de fortsatt kommer inn under overgangsreglene. Dette bestemmes av om produktenes aktive stoff(er) er ferdig vurdert og godkjent eller om de fortsatt er til vurdering. Les mer under hhv. Søknad om produktgodkjenning  og Nasjonale overgangsordninger.

Relaterte lenker