Nasjonale krav til godkjente muse- og rottemidler

Muse- og rottemidler benyttes for å unngå at skadedyrene sprer smitte til mennesker og skader materiell. Samtidig er det viktig at bruken av midlene er under god kontroll. 

De fleste restriksjonene for bruk av muse- og rottemidler er i samsvar med restriksjonene det er blitt enighet om i EU/EØS. Noen av de nasjonale restriksjonene vil imidlertid være strengere. Dette gis det mulighet for gjennom Biocidforordningen .

Noen produkter er godkjent kun for bruk av profesjonelle med skadedyrsertifikat. Andre produkter er også tillatt for bruk av private, bønder og andre brukere. For den nær forestående regodkjenningen av produktene viderefører vi disse to eksisterende brukerkategoriene.

Antikoagulanter

De fleste aktive stoffene i muse- og rottemidler på det norske markedet er antikoagulanter. Ved eksponering kan de føre til massive indre blødninger og død hos mennesker og dyr. Første generasjons stoffer er mindre giftige enn andre generasjon, og de er lettere nedbrytbare og mindre bioakkumulerende. Samtidig kreves det høyere dose for at første generasjons stoffer skal virke. Det er bekymring knyttet til resistensutvikling for antikoagulantene – det vil si at de ikke lenger virker like effektivt. Stoffene er i overvåkningsprogrammer påvist både i rovdyr og kjæledyr. Dette fordi dyrene spiser forgiftede dyr, eller muse- og rottemidler som er lagt ut.

Åtestasjoner

For å redusere risikoen for forgiftning av mennesker og andre dyr enn rotter og mus, er risikoreduserende tiltak nødvendig. Krav om bruk av åtestasjoner er et meget viktig risikoreduserende tiltak. Åtestasjonen skal være tilpasset enten mus eller rotter og skal ikke brukes om hverandre.

Det stilles bestemte krav til en åtestasjon, blant annet at:

 • tydelig merking slik at alle kan se hva den inneholder
 • den må tåle vær og vind dersom den skal brukes utendørs
 • den generelt må være solid og at den ikke er mulig å åpne for barn.

Åtestasjonen bør også ha et kikkhull slik at man kan kontrollere om åtet er spist. Om mulig bør åtet festes inne i åtestasjonen, og åtestasjonen bør festes til bakken/underlaget.

Nasjonale restriksjoner

I den følgende tabellen er alle nasjonale restriksjoner, som skiller seg fra eller går utover de felles restriksjonene man er blitt enige om i EU/EØS, presentert først. Deretter presenteres de felles EU/EØS restriksjonene.

Restriksjoner for 1. generasjon antikoagulanter

(Kumatetralyl, Klorfacinon)

Privat bruk

Bruk av produkter for profesjonelle med skadedyrsertifikat

Nasjonale restriksjoner:

 • Kun produkter til bekjempelse av mus vil godkjennes.
 • Produktene er kun tillatt brukt innendørs.
 • Korn- og pellet-baserte produkter er ikke tillatt.
 • Pasta-formuleringer er kun tillatt i ferdigfylte poser.

Nasjonale restriksjoner:

 • Til muse- og rottebekjempelse innendørs må åtestasjoner benyttes for alle typer formuleringer. (Unntak fra dette kan gjøres i produktgodkjenningen i spesielle tilfeller).
 • Pakningene skal være tydelig merket med "Kun til bruk for godkjente skadedyrbekjempere".
 • Korn- og pelletbaserte produkter tillates for spesialisert yrkesbruk, men skal kun brukes innendørs.
 • Produkter til bekjempning av mus og rotter skal kun brukes i og rundt bygninger (Bruk i åpent terreng er ikke tillatt)
 • Utendørs må solide, værbestandige og låsbare åtestasjoner benyttes. Krav om bruk av åtestasjoner gjelder ikke for bekjempelse i kloakksystemet.

Felles EU/EØS restriksjoner:

 • Pakningene for private brukere kan inneholde maksimalt:
  • 250 g (pasta-formuleringer)
  • 500 g (voksblokk)

Produktene er kun tillatt brukt i åtestasjoner. Produkter som benyttes til re-fylling av åtestasjoner tillates.

Felles EU/EØS restriksjoner, som også gjelder i Norge:

Minimum pakningsstørrelse er 3 kg.

Restriksjoner for 2. generasjon antikoagulanter

(Brodifakum, Bromadiolon, Difenakum, Difetialon, Flokumafen)

Privat bruk

Bruk av produkter for profesjonelle med skadedyrsertifikat

Nasjonale restriksjoner:

Tilsvarende restriksjoner som for første generasjonsprodukter til privat bruk.

I tillegg kommer restriksjonene:

 • Den eneste typen produkter som kan bli godkjent, er forhåndsfylte åtestasjoner.

 

 

 

 

Restriksjonene er identiske med første generasjons produkter

  

 

 

 

 

Felles EU/EØS restriksjoner:

 • Pakningene for private brukere kan inneholde maksimalt:

50 g (pasta-formuleringer)
100 g (voksblokk)

Relaterte lenker