Nasjonale overgangsordninger

Hvis et biocidprodukts aktive stoff(er) er til vurdering for godkjenning i den aktuelle produkttypen, er produktet tillatt på det norske markedet så lenge det innfrir visse nasjonale krav. Når produktets aktive stoff(er) er ferdig vurdert, må produktet søkes godkjent eller fases ut, avhengig av om stoffet/stoffene godkjennes for denne bruken eller ikke.

Kravene til biocidprodukter på det norske markedet i overgangsperioden er følgende:

  • Produktenes aktive stoff(er) må være til vurdering i den aktuelle produkttypen.
  • Alle biocidprodukter må meldes til produktregisteret, uavhengig av omsetningsmengde og klassifisering og merking, gjennom den elektroniske løsningen fra Altinn. For biocidprodukter som skal klassifiseres og merkes i henhold til CLP-forordningens artikkel 3, jf.  CLP-forskriften og som omsettes i mengder på 100 kg pr. år eller mer, må denne informasjonen også deklareres. Mer informasjon og veiledning finnes på våre nettsider om produktregisteret.

  • Fra 1. september 2015 må alle leverandører av aktive stoffer og biocidprodukter i EU/EØS ha en komplett datapakke for vurdering av de aktive stoffene eller et bevis på tilgang til slike data ("letter of access"). Firma lenger ned i forsyningskjeden må påse at deres leverandører oppfyller disse forpliktelsene. Les mer om dette kravet på ECHAs nettsider.

I tillegg gjelder generelle regler på kjemikalieområdet både i og etter overgangsperioden. Dette inkluderer bl.a. stoffspesifikke bestemmelser under REACH og krav om klassifisering, merking og deklarasjon av produkter (CLP). Av nasjonale regelverk gjelder også produktkontrollovens aktsomhetsplikt og produktforskriften, som angir særskilte reguleringer for enkelte stoffer. For noen produkttyper gjelder andre nasjonale reguleringer i overgangsperioden (se under).

Når et aktivt stoff er ferdig vurdert og godkjent for bruk i en bestemt produkttype, publiseres rettsakten/beslutningen på EU-kommisjonens sider. På ECHA sin hjemmeside er det en søkemotor og hvor du kan finne en oversikt over de godkjente stoffene (velg «approved» under «Approval status») med lenke til kommisjonsbeslutningen. Her finner man dato for formell godkjenning av stoffet. Innen denne datoen må det være søkt godkjenning (evt. gjensidig godkjenning) for biocidprodukter som inneholder dette aktive stoffet og som er i den aktuelle produkttypen, hvis disse produktene ønskes fortsatt markedsført.

Andre nasjonale reguleringer som gjelder i overgangsperioden (gjelder i tillegg til kravene nevnt over):

  • Forskrift om desinfeksjonsmidler for teknisk bruk i syke- og helsepleie: Forvaltes av Statens legemiddelverk, og berører enkelte biocidprodukter i produkttype 2. Eksempler på produkter som omfattes og må godkjennes etter denne forskriften i overgangsperioden, er desinfeksjonsmidler til gulv/vegger, møbler og overflater i sykehus/sykehjem.
  • Forskrift om desinfeksjonsmidler i akvakulturanlegg med mere: Forvaltes av Statens legemiddelverk, og berører enkelte biocidprodukter i produkttype 3. Forskriften omfatter godkjenning og bruk av desinfeksjonsmidler i akvakulturanlegg og transportenheter som transporterer levende akvakulturdyr.
  • Forskrift om vannforsyning og drikkevann: Forvaltes av Mattilsynet, og berører enkelte biocidprodukter i produkttype 4 og 5. Forskriften omfatter godkjenningsordning for desinfeksjonsmidler til bruk i vannforsyningssystemer og interne fordelingsnett som skal levere drikkevann.

Relaterte lenker