Gebyrer

Ifølge biocidforordningens artikkel 80 skal alle kostnader forbundet med forvaltningen av forordningen dekkes gjennom gebyrer. Biocidforskriftens § 2-3 omhandler nasjonale gebyrer.

Gebyret for søknad om produktgodkjenning er avhengig av hva slags produktgodkjenning som søkes.

For alle godkjente biocidprodukter som er på markedet, kreves det et fast årsgebyr på kr. 1500,- (for biocidproduktfamilier er det faste årsgebyret på kr. 3000,-) pluss et differensiert årlig gebyr basert på omsetningsmengde samt klassifisering og merking.

Alle de nasjonale gebyrene er angitt i vedlegg 1 til biocidforskriften.

ECHA tar gebyrer for enkelte av de tjenestene de utfører i forbindelse med biocidforordingen, for eksempel ved søknad om gjensidig produktgodkjenning. Disse gebyrene er fastlagt i forordning (EU) No 564/2013.

Det kreves ingen gebyrer for biocidprodukter som er i overgangsfasen (før produktgodkjenning) og som ikke er klassifiserings- og merkepliktige. For biocidprodukter som er klassifiserings- og merkepliktige i overgangsperioden, se gebyrer hos Produktregisteret

Relaterte lenker