Maling er et eksempel på en stoffblanding der ulike aktører har forskjellige plikter under REACH-regelverket. Foto: John Petter Reinertsen.

Kjemikalieregelverket REACH

Det europeiske kjemikalieverket REACH omfatter registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier. Dette regelverket gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen og er gjennomført i REACH-forskriften. Under REACH skal industrien registrere sine stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA. Industrien har ansvaret for å dokumentere egenskapene til stoffene og vise hvordan disse kan håndteres på en trygg måte for helse og miljø. Myndighetene gjennomgår industriens dokumentasjon og regulerer de farligste stoffene. Stoffer som er i omfattende bruk og medfører fare for eksponering av mennesker og miljø underlegges krav om godkjenning. Stoffer med uakseptabel risiko for mennesker og/eller miljø er/vil bli helt eller delvis forbudt å omsette og bruke. Kravene i regelverket vil føre til at informasjon om kjemiske stoffers helse- og miljøskadelige egenskaper blir lett tilgjengelig for myndighetene og publikum. Venstremenyen beskriver ulike elementer i REACH i detalj. En oppsummering finner du her. 

 

Tjenester og verktøy

Tema

Relaterte lenker