Forbud og begrensninger under REACH

Gjennom REACH er det mulig å forby farlige stoffer, stoffblandinger og produkter i hele EU/EØS-området. Slike forbud eller begrensninger kan innføres i REACH dersom bruken medfører risiko for mennesker eller miljøet i hele EU/EØS-området, og det er helhetlig samfunnsmessig fordel at begrensningen blir innført.

Sammenhengen mellom kandidatlista, krav om godkjenning og begrensninger

Stoffer som er ført opp på kandidatlista er kandidater for videre regulering under REACH, som oftest ved at det vurderes om stoffene tilfredsstiller kriteriene for å bli underlagt krav om godkjenning. Som alternativ til oppføring i REACH vedlegg XIV kan det også vedtas forbud og begrensninger mot bruk av kandidatlistestoffer ved at stoffet føres opp på REACH vedlegg XVII. For stoffer på REACH vedlegg XIV skal det også vurderes om det er hensiktsmessig å innføre forbud mot stoffet i importerte produkter.  Se hvilke stoffer som står på kandidatlista (Kjemikaliesøk).

Begrensninger under REACH (REACH vedlegg XVII) innebærer forbud knyttet til stoff, stoffblandinger eller produkter, og gjelder for alle aktører i EU/EØS-området. Begrensninger er den eneste måten i REACH å regulere importerte produkter som inneholder et farlig stoff til EU/EØS-området. Se hvilke stoffer som står på REACH vedlegg XVII (Kjemikaliesøk).

For stoffene som står oppført på REACH vedlegg XIV er det krav om at du må ha særskilt tillatelse (godkjenning) for å kunne bruke stoffene. Disse stoffene er forbudt å bruke dersom godkjenning ikke er innvilget, og godkjenningen vil kun gjelde for de som er omfattet av vedtaket. Produsenter, importører eller nedstrømsbrukere av stoffer som er underlagt krav om godkjenning (REACH vedlegg XIV), kan søke om å fortsette å omsette eller å bruke stoffet. Dersom det blir gitt godkjenning, vil den kun gjelde for de som er omfattet av vedtaket. Se hvilke stoffer som står på REACH vedlegg XIV (Kjemikaliesøk)

Alle stoffene som er forbudt under REACH er ført opp i vedlegg XVII til REACH-forordningen. Det finnes i tillegg til REACH en rekke andre EU-bestemmelser på miljøområdet som begrenser bruken av enkelte stoffer i spesifikke produktgrupper som for eksempel leketøy, vaskemidler, elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) og globale reguleringer av persistente organiske miljøgifter (POPer). Disse regelverkene er i Norge gjennomført i produktforskriften og leketøyforskriften.

Forslag til nye begrensninger

Nasjonale myndigheter eller ECHA på oppdrag fra EU-kommisjonen kan foreslå begrensninger under REACH for et stoff, stoff i blanding eller i faste produkter. Det skal dokumenteres at stoffet eller stoffgruppen utgjør en uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. Forslagene skal også beskrive hvilke alternativer som finnes og kostnadene for samfunnet ved å regulere eller ikke regulere stoffet, stoffgruppen eller produktene. Forslagsstilleren skal også innhente informasjon fra berørte parter.

ECHA sender forslaget på internasjonal høring i 6 måneder. Deretter vurderes forslaget og høringsinnspilllene av ECHAs komiteer for risikovurdering (RAC) og for sosioøkonomisk analyse (SEAC). ECHA sender sin anbefaling om vedtak i saken til EU-kommisjonen, som avgjør om forbudet innføres.

 

 

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker