Forholdet mellom REACH og CLP

REACH og CLP er europeiske kjemikalregelverk som heng tett saman. Det er derfor viktig for verksemder som produserer, omset eller bruker stoff, stoffblandingar og faste, tilverka artiklar, å kjenne til krava i begge regelverka.

REACH og CLP

Under REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) må industrien registrere stoffa sine til det europeiske kjemikalbyrået ECHA og har ansvaret for å dokumentera eigenskapane til stoffa og vise korleis desse kan handterast på ein trygg måte for helse og miljø. Myndigheitene gjennomgår dokumentasjonen til industrien og regulerer dei farlegaste stoffa.

I samsvar med CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) må industrien klassifisere og merkje farlege stoff og stoffblandingar. Dei skal også emballerast på ein forsvarleg måte. I tillegg skal farlege stoffer meldast til det europeiske kjemikalbyrået ECHA.

Når eit stoff blir registrert under REACH, må industrien også vurdere klassifiseringa av stoffet i samsvar med CLP. Klassifisering inneber å vurdere dei fysiske farane, helsefarane og miljøfarane etter kriteria i CLP. Denne vurderinga gjeld ibuande eigenskapar. Klassifiseringa til stoffet har også betyding for om det skal utarbeidast ein rapport om sikkerheit for kjemikal og scenario for eksponering som ein del av dossieret for registrering i REACH. REACH byggjer vidare på denne vurderinga og inkluderer, dersom relevant, også eksponering for å vurdere risiko.

Stoff som blir omfatta av krav om godkjenning og/eller blir ført opp på kandidatlista under REACH er delvis utvalde på bakgrunn av klassifiseringa. Dette gjeld stoff som er klassifiserte som kreftframkallande, arvestoffskadelege eller skadelege for reproduksjon i kategori 1A eller 1B.

REACH regulerer også omsetning av visse stoff og stoffblandingar til privat bruk. Dette gjeld stoff og stoffblandingar klassifiserte som kreftframkallande, arvestoffskadelege eller toksiske når det gjeld reproduksjon i kategori 1A eller 1B. I tillegg er det ikkje tillate å bruke stoff som er klassifiserte som farlege i stoff og stoffblandingar som finst i pyntegjenstandar, morosaker og spel.

Krava om utarbeiding av datablad for sikkerheit (SDS) i REACH er nært knytt til avgjerdene i CLP. Blant anna skal det utarbeidast SDS for alle klassifiserte stoff og stoffblandingar.