Registrering i REACH

Registreringsplikten i REACH gjelder for de som fremstiller eller importerer stoff fra land utenfor EØS-området i årlige volumer høyere 1 tonn. Etter 31. mai 2018 skal alle registreringspliktige stoffer på markedet i årlige mengder over 1 tonn være registrert.

Hvem og hva skal registreres?
Enhver virksomhet som fremstiller eller importerer kjemiske stoffer, alene eller i stoffblanding, i mengder over 1 tonn per år, skal registrere stoffet til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA.

Registreringsfrister
Etter at REACH trådte i kraft måtte virksomhetene preregistrere sine stoffer til ECHA for å få utvidet tidsfrist for registrering. Hovedperioden for preregistrering var mellom 1. juni og 1. desember 2008. Det var tre tidsfrister for registrering, nå gjenstår den siste fristen 31. mai 2018. Les mer om registreringsfrister i REACH

Ingen data, intet marked
Hvis en registreringspliktig virksomhet unnlater å registrere et stoff i samsvar med REACH er det, i følge prinsippet ”Ingen data, intet marked”, ikke lovlig å markedsføre stoffet i EU/EØS (REACH artikkel 5).

Den siste registreringsfristen i REACH er 31. mai 2018 og omfatter preregistrerte stoffer som lages eller importeres fra land utenfor EØS-området i årlige volumer mellom 1 og 100 tonn. Etter denne datoen skal alle registreringspliktige stoffer på markedet i årlige mengder over 1 tonn være registrert.

På ECHAs nettsider om 2018-fristen er det mye informasjon og veiledning om hvordan gå frem for å registrere, spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter (SMEer). Egne nettbaserte seminarer (webinarer) kan følges kostnadsfrist og disse blir liggende tilgjengelig i etterkant.

Registrering er en omfattende prosess. Det er viktig å starte tidlig og sette av tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet, slik at virksomheten innfrir sine plikter i REACH-regelverket i tide innen registreringsfristen.

ECHAs sju trinn mot en vellykka REACH-registrering

1. Kjenn porteføljen din - få oversikt over stoffene  dine (YouTube)  
    Know your portofolio (ECHA)

2. Finn dine medregistranter og start forberedelsene sammen

3. Samarbeid med medregistranter om å dele data og kostnader

4. Vurder stoffets egenskaper, risiko og bruksområder - vis sikker bruk

5. Utarbeid et registreringsdossier på IT-format - i IUCLID eller REACH-IT

6. Lever registreringsdossieret via REACH-IT

7Hold registreringen oppdatert

Ny aktør på markedet?

Nye aktører som planlegger å fremstille eller importere stoff i årlige mengder over 1 tonn må registrere til ECHA før de kan omsette stoffet.  Prosessen starter da ved å sende en "inquiry" til ECHA.

Informasjonskrav ved registrering

For alle stoffer som skal registreres i REACH skal det leveres teknisk dokumentasjon til ECHA som skal inneholde opplysninger om stoffets egenskaper og klassifisering, og informasjon og veiledning om sikker bruk. For stoffer som produseres i mengder over 10 tonn/år, skal det i tillegg leveres en rapport om kjemikaliesikkerhet.

Samarbeid med andre registranter

Registranter av samme stoff må samarbeide om fremskaffing av data og levere en del av registreringen felles til ECHA.

IT-verktøy til bruk i registreringsprosessen

REACH-IT og IUCLID er viktige IT-verktøy til bruk i registreringsprosessen. 

Unntak

Stoffer i faste produkter og registreringsplikt

Produsenter eller importører av faste bearbeidede produkter (”articles”) som inneholder kjemiske stoffer kan, i visse tilfeller, ha plikt til å registrere stoffene.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker