SIEF - deling av data

SIEF for hvert stoff

Et Substance Information Exchange Forum (SIEF) skal etableres for hvert stoff som skal registreres i REACH (REACH, artikkel 29). Ved preregistrering ble alle registranter av samme stoff automatisk plassert i pre-SIEF. Kontaktopplysninger til de andre pre-SIEF medlemmene er tilgjengelig i REACH-IT. Et pre-SIEF blir først til et SIEF når registrantene er blitt enige om at de har identisk kjemisk stoff.  

Hensikt

Hensikten med SIEF er å bringe registranter av samme stoff sammen for å tilrettelegge for deling av informasjon/test data om stoffets iboende egenskaper, for dermed å kunne redusere bruk av forsøksdyr (virveldyr). Videre skal man bli enig om klassifisering og merking, hvis nødvendig. SIEF-medlemmene skal samarbeide om å skaffe til veie den dokumentasjon som kreves for registreringsdossieret. Felles bruk av data fra forsøk er omtalt i REACH artikkel 30.  

Deltakelse

Deltakelse i SIEF er en juridisk forpliktelse for alle REACH-registranter. Prosessene i SIEF styres fullt og helt av industrien. Det er viktig for virksomheten å kunne dokumentere all aktivitet den har hatt i SIEF fra starten av, i tilfelle eventuelle kommunikasjonsproblemer internt i SIEFet. Hvert SIEF skal være virksomt fram til 1. juni 2018.

Lead Registrant – joint registration dossier - joint submission

Hvert SIEF må nominere en hovedregistrant (”Lead Registrant”) som er ansvarlig for å sende inn felles registreringsopplysninger for SIEF-medlemmene, i god tid før tidsfristen for registreringen går ut. Dette kalles et ”joint registration dossier” eller bare ”joint submission” (REACH artikkel 11).

En "joint registration dossier" skal inneholde hoveddelen av det tekniske dossieret (inkludert klassifisering og merking av stoffet og detaljerte oppsummeringer av studier mht iboende egenskaper, ”robust study summaries”) og eventuelle forslag til videre testing. Merk at deltagelse i en ”joint submission” vil omfatte deling av kostnader.

Hver registrant i et SIEF må sende inn sine tilleggsopplysninger for registreringen separat, for eksempel vedrørende mengde og bruksområder.

Oppdatering av REACH-IT informasjon

  • Tror du at du har havnet i feil pre-SIEF?
    Da kan man se på listen over preregistrete stoffer eller benytte “Similar substance”-funksjonaliteten i REACH-IT. På samme måte kan SIEFer splittes eller slås sammen etter diskusjoner om stoffidentitet.
  • Skal registreringen utsettes eller skal du allikevel ikke registrere?
    En preregistrering kan ikke slettes, men man er ikke forpliktet til å registrere selv om man har preregistrert. Det man må gjøre er å deaktivere seg fra diskusjonene i SIEF, dette gjøres også i REACH-IT. På samme måte kan man reaktivere sin SIEF-status.
  • Endring av juridisk enhet (legal entity), se veiledning fra ECHA.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker